فروش یک دستگاه خودروسواری تاکسی پژو405مدل1390

900000000

توضیحات

 

9909980231400328

140068460000419025
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9904260 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه تقسیم ترکه به شماره 1309-99 مورخ 99/9/2 فی مابین فاطمه ممیلو و غیره به شرح دادنامه منبی بر تقسیم ماترک مرحوم حسین غفاری اشلقی شامل یک دستگاه اتومبیل پژو به شماره انتظامی 33 ایران 956 ت 54 که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است خودرو به شماره انتظامی  956 ت 54 ایران 33 متوقف در آدرس پیروزس جنب پایاز مترو شهید کلاهدوز به سمت اتوبان شهید دوران پارکینگ شبانه روزی شهید کلاهدوز که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است تاکسی -زرد خورشیدی – پژو 405 می ال ایکس ای مدل 1390 دوگانه سوز ظرفیت 5 نفر 2 محور 4 سیلندر گلگیر عقب سمت راست خوردگی داشبورد سالم صندلی و تودوزی سالم موتور سالم گیربکس سالم دیفرانسیل سالم تایر 60 درصد با توجه به مراتب فوق ارزش پایه  کارشناسی خودروی موصوف به  مبلغ 900/000/000 ریال برآورد و مقرر شد در تاریخ 1400/09/9 روز سه  شنبه  از ساعت 11 الی 11/30 در واحد اجرای احکام مجتمع قضایی شهید محلاتی در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت11 الی11:30