فروش یک دستگاه خودروسواری بنز اس250مشکی مدل1966

1833333

توضیحات

9409982613200939

140068460000427417
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان  کرج    بشماره بایگانی 981626 مورخ 24/2/99  محکوم علیه آقای  کوروش حاجی جوادی  محكوم است به ‌پــرداخت  300عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه  در حـــق محکوم له ثما نه  غرابی طهرانی ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح  سواری سیستم بنز تیپ 250اس رنگ مشکی مدل1966 ش.شاسی 10801210008864ش.موتور92010005814 سوخت بنزین شماره پلاک 735ص62.ایران 44 از خودرو در تعمیرگاه بنز جوادی ابتدای خیابان پاسداران بعد از کوچه کوکب پلاک 20 بازدید شد .فاق باتری وموتور خاموش است .شواهد قراین حاکی از توقف طولانیخودرو میباشد که موجب فرسودگی لاستیکها همچنین قطعات و لوله ها و اتصالات لاستیکی مشابه در محاذات موتور وسایر سیستمهای وسیله شده است .آثار رنگ آمیزی و باز سازی در قسمتهای از بدنه همچنین باز سازی در قسمتهای از بدنه همچینین باز سازی ناشی از تصادف در قسمت عقب شامل سینی  کف صندوق و درب عقب راست مشهود است داشبورد ترک خوردگی دارد فاقد بیمه نامه شخص ثالث تودوزی غیر فابریک و فرسوده اتاق و موتور در حد مدل است لیکن دسته دنده از بغل فرمان به روی کنسول وسط منتقل شده است .  از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 5.500.000.000ریال معادل پانصدوپنجاه  میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد دو سهم از شش سهم خودرو مذکور به مبلغ 1.833.333.333ريال  در روز  سه شنبه    مورخ  23/9/1400  از ساعت  9  الي  9.30    از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول و دوم- دایره نيابت قضائی اجراي احكام مدني تهرانبه فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده راخريدار مي بايستي همان روز  تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

 

مدیر اجراء قضایی اجراي احكام مدني دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9الی9:30