فروش یک دستگاه خودروسواری بنزنقره ای مدل2006

5600000000

توضیحات

9909988610500774

140001460000119524
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

به موجب پرونده  بايگاني0000634  شعبه اول اجراي احکام مدني اراک واحد نيابت دادگستري کرج موضوع کلاسه پرونده‌ 0000792 شعبه  دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له : حميد  معصومي عليه  :  مرجان  داود  آبادي و غيره  محکوم به پرداخت مبلغ دستور  فروش  خودرو  در حق محکوم له در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني نسبت به انجام مفاد نيابت اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم لها  به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده است که مال توقيف شده در تاريخ 1400/9/23

آگهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

به موجب پرونده  بايگاني0000634  شعبه اول اجراي احکام مدني اراک واحد نيابت دادگستري کرج موضوع کلاسه پرونده‌ 0000792 شعبه  دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له : حميد  معصومي عليه  :  مرجان  داود  آبادي و غيره  محکوم به پرداخت مبلغ دستور  فروش  خودرو  در حق محکوم له در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني نسبت به انجام مفاد نيابت اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم لها  به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده است که مال توقيف شده در تاريخ 1400/9/23  ساعت 8 الي  9  در محل اجراي احکام مدني واحد  نيابت کرج از طريق مزايده به فروش ميرسد، مزايده از قيمت پايه ارزيابي شده به مبلغ5/600/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد که 10 درصد وجه مزايده في  المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني  که از خريدار است و الباقي ظرف يک  ماه از تاريخ مزايده از برنده وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه‌هاي مزايده به نفع دولت ثبت و مزايده تجديد مي‌گردد.

کليه هزينه‌هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت ت خواهد شد. طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبين به شرکت در مزايده مي ‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي بدون شرح است است: ا احترام  در  اجراي خواسته  مبني  بر  کارشناسي  يک  دستگاه  بنز  سواري  به  شماره  انتظامي

  22 -352 م 79  موضوع پرونده  کلاسه  0000792  به  شرح  ذيل  مي باشد  :

بازديد  سواري بنز  به  شماره انتظامي  22-359 م79  در  پارکينگ  و  بررسي  مسخصات  آن  به  شرح  :

سواري بنز  سي  200 مکپرسور  مدل  2006  با  شماره موتور  27194030710952  و  شماره  شاسي  775522  رنگ  نقره  اي  متاليک  .

بازدي فني  :

لاستيک  هاي خودرو  50  درصد  ارزيابي  گرديد  وشيشه  جلو  خودرو نيز  شکسته  است  و ليکن  به دليل  عمل  نکردن  سيستم  قفل  مرکزي  خودرو  امکان بازنمودن  درب  موتور  و  بازدي  موتور ميسر  نبود  .

بربر بررسي هاي کارشناسي  و مستند  به  مدارک  ارائه  شده  توسط  خواهان  موتور  خودرو  تعويض  شده  که  يک موتور  استوک  بدون  اخذ  مجوز از  پليس  راهنمايي  ورانندگي  با  شماره  مقاير  بر  روي  خودرو  نصب  شده  است  فلذا  شماره  گذاري  مجدد خودرو  تعويض  پلاک  پس  از  سير مراحل  ماده  30  قانون  رسيدگي  به  تخلفات  راننگدي  امکان  پذير  خواهد  بود  .

برابر  استعلام  از  پليس  راهنمايي  و رانندگي  اين  خودور  داراي  دو  دستور  توقف  به شرح ذيل  مي باشد  :

سابقه  توقيف  برابر  حکم  قضايي  به  شماره پرونده  960036  صادره  از  سوي  شعبه  8  دادگاه  حقوقي  اراک  در  تاريخ  1396/12/27  که  اين حکم  برابر  نامه  شماره  980795  همان  شعبه  در مورخه  1398/8/1  لغو  وخودرو رفع  توقيف  شده است  .

سابقه  توقيف  برابر  حکم  قضايي  به  شماره  پرونده  980795  مورخه  1398/9/21  صادره  از  سوي  شعبه  دوم  اجراي  احکام  مدني  اراک  بوده وهمچنان  نيز اين  حکم  فعال  و  پاربرجا  است  .

  نظريه کارشناسي  :

با  عنايت  به  موارد معنونه  فوق  ووضعيت  ظاهري  خودرو  در  زمان  بازديد  قيمت پايه  اين خودرو  به مبلغ  5/600/000/000  ريال  ارزياب  واعلام ميگردد  .

      دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

   ساعت 8 الي  9  در محل اجراي احکام مدني واحد  نيابت کرج از طريق مزايده به فروش ميرسد، مزايده از قيمت پايه ارزيابي شده به مبلغ5/600/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد که 10 درصد وجه مزايده في  المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني  که از خريدار است و الباقي ظرف يک  ماه از تاريخ مزايده از برنده وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه‌هاي مزايده به نفع دولت ثبت و مزايده تجديد مي‌گردد.

کليه هزينه‌هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت ت خواهد شد. طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبين به شرکت در مزايده مي ‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي بدون شرح است است: ا احترام  در  اجراي خواسته  مبني  بر  کارشناسي  يک  دستگاه  بنز  سواري  به  شماره  انتظامي

  22 -352 م 79  موضوع پرونده  کلاسه  0000792  به  شرح  ذيل  مي باشد  :

بازديد  سواري بنز  به  شماره انتظامي  22-359 م79  در  پارکينگ  و  بررسي  مسخصات  آن  به  شرح  :

سواري بنز  سي  200 مکپرسور  مدل  2006  با  شماره موتور  27194030710952  و  شماره  شاسي  775522  رنگ  نقره  اي  متاليک  .

بازدي فني  :

لاستيک  هاي خودرو  50  درصد  ارزيابي  گرديد  وشيشه  جلو  خودرو نيز  شکسته  است  و ليکن  به دليل  عمل  نکردن  سيستم  قفل  مرکزي  خودرو  امکان بازنمودن  درب  موتور  و  بازدي  موتور ميسر  نبود  .

بربر بررسي هاي کارشناسي  و مستند  به  مدارک  ارائه  شده  توسط  خواهان  موتور  خودرو  تعويض  شده  که  يک موتور  استوک  بدون  اخذ  مجوز از  پليس  راهنمايي  ورانندگي  با  شماره  مقاير  بر  روي  خودرو  نصب  شده  است  فلذا  شماره  گذاري  مجدد خودرو  تعويض  پلاک  پس  از  سير مراحل  ماده  30  قانون  رسيدگي  به  تخلفات  راننگدي  امکان  پذير  خواهد  بود  .

برابر  استعلام  از  پليس  راهنمايي  و رانندگي  اين  خودور  داراي  دو  دستور  توقف  به شرح ذيل  مي باشد  :

سابقه  توقيف  برابر  حکم  قضايي  به  شماره پرونده  960036  صادره  از  سوي  شعبه  8  دادگاه  حقوقي  اراک  در  تاريخ  1396/12/27  که  اين حکم  برابر  نامه  شماره  980795  همان  شعبه  در مورخه  1398/8/1  لغو  وخودرو رفع  توقيف  شده است  .

سابقه  توقيف  برابر  حکم  قضايي  به  شماره  پرونده  980795  مورخه  1398/9/21  صادره  از  سوي  شعبه  دوم  اجراي  احکام  مدني  اراک  بوده وهمچنان  نيز اين  حکم  فعال  و  پاربرجا  است  .

  نظريه کارشناسي  :

با  عنايت  به  موارد معنونه  فوق  ووضعيت  ظاهري  خودرو  در  زمان  بازديد  قيمت پايه  اين خودرو  به مبلغ  5/600/000/000  ريال  ارزياب  واعلام ميگردد  .

      دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8الی9