فروش یک دستگاه خودروسواری ام وی ام315نیومدل 1397

215000000

توضیحات

9909982640400597

140091460000460926
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 باسمه تعالی

آگهی مزایده مال منقول در مرحله دوم

بموجب  پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی 9902241  حسب حکم دادنامه شماره 99/402197 وصدور اجرائیه صادره مربوطه شعبه  4 دادگاه حقوقی شهریار به نفع محکوم لها خانم  فریبا کور حسنلو فرزند عبداله و محکوم علیه آقای بهادرسلیمی فرزند نجاتعلی بخواسته 1/138/050/000ریال اصل خواسته بابت 10 قطعه سکه طلای تمام بهارآزادی و خسارات دادرسی  درپرونده فوق الذکرو مبلغ    66/510/000ریال نیم عشر  و هزینه دادرسی  در حق صندوق دولت ، که با توجه به توقیف یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام تیپ  315  اچ نیو مدل 1397بشماره موتور mvm477fjaj069084 بشماره شاسی natFBAMD7J1058049 بشماره انتظامی 599ق45 ایران 30  در پارکینگ المهدی پشت اداره آگاهی شهریار پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت مال توقیفی  به مبلغ 215/000/000 تومان ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید به یوم پنجشنبه مورخ 1400/9/4 راس ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار مستقر طبقه همکف اتاق 85 از طریق مزایده به فروش برسد،طالبین میتوانند صرفا پنج روز مانده به  تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده ودر صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش فی المجلس بصورت نقدی یا چک تضمینی بانکی در وجه شعبه اول احکام  مدنی دادگستری شهریار از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و خودرو  به وی منقل خواهد شد. وضعیت خودرو توقیفی به شرح کارشناسی  مورخ 1400/6/28  از نظر فنی(موتور و گیربکس سالم )  وضعیت ظاهری (بدنه-اطاق-تودوزی سالم) باطری غیر قابل استفاده و لاستکها 30درصد و کیلومتر پیمایش 70316  می باشد

 

   

دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/04ساعت9