فروش یک دستگاه خودروسواری ام جی360 سفید مدل1396

3700000000

توضیحات

9909988499900511

140068460000418811
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرمانشاه بشماره 0000248 مورخ 10/8/1400 محكوم علیه شرکت صنعت خودرو آذربایجان محکوم است به ‌پــرداخت مبلغ 5.205.832.248 ريال به عنـــوان محکوم علیه در حـــق محکوم له فریبرزرحیمی کله سواری  ونيز پرداخت مبلغ 260.000.000ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه ام جی 360به رنگ سفید در تاریخ 29/6/1400در پارکینگ یافت آباد بازدید شد که مراتب به شرح زیر تقدیم حضور می گردد .مشخصات خودرو سواری ام جی 360به شماره 56ب 458ایران 30به شماره شاسی 1000651H 25و شماره موتور 6070776G مدل 1396 با سوخت بنزین به رنگ سفید دنده اتوماتیک و دارای دو عدد ایربک . وضعیت در عین بازدید خودرو از ناحیه لبه درب موتور و سپر جلو دارای آثار تصادف می باشد که می بایست درب موتور صافکاری و رنگ آمیزی گردد و سپر جلو صرفا نیاز مند رنگ آمیزی می باشد کارکرد خودرو 97786کیلومتر می باشد آج لاستیکها حدود 60درصد نودوزی سالم در حد مدل .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 3.700.000.000ریال معادل سیصد و هفتاد میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 15/9/1400از ساعت 10الي 10:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10 الی10:30