فروش یک دستگاه خشک کن تونلی

980000000

توضیحات

140091920004363068

140091460000478868
شعبه اجراي احكام مدني بخش جواد آباد

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

lاگهی مزایده مال منقول(نوبت اول)

به موجب اجراییه به شماره 0000440مورخه 1400/6/20 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادابادازاموال محکوم علیه توقیف به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :

يك دستگاه خشك كن تونلي بدون پلاك مشخصه به ابعاد شاسي به طول شش متر و عرض دو متر ؛ سيني ورود مواد در قسمت فوقاني به ابعاد 70 سانتيمتردر 143 سانتيمتر داراي ويبراتور با 21 سرند؛ هر سرند به ابعاد 30 سانتيمتر و 2 متر و ابعاد شاسي ويبراتور 4/30 متر طول و عرض 2 متر با الكتروموتور چيني به قدرت پنج اسب و گيربكس ؛ شفت اتصال موتور به شاسي دو تكه و داراي 4 ياتاقان ؛ مجهز به فن مكنده در بالاي دستگاه ؛ قطر صفحه پروانه 50 سانتيمتر داراي 16 پروانه ؛ اتصال الكتروموتور به پروانه با پولي و تسمه ؛ پوشش اضلاع جانبي و فوقاني با ورق فلزي رنگ آميزي شده ؛ بدون تابلوبرق و بدون مشعل گرم كن با توجه به نوع قطعات منصوبه و مشخصات فني ؛ كشور سازنده و كارگاه هاي سازنده ؛ وضعيت موجود در زمان بازديد ؛ سال ساخت تقريبي ؛ استهلاك ؛ ارزش تجهيزات مشابه در بازار و ساير جهات و جوانب موثر نهصدو هشتاد ميليون ريال 980.000.000 ريال

مقررگردید دستگاه مذکور درتاریخ 1400/9/21روز یکشنبه ساعت 11صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جواداباد ازتوابع شهرستان ورامین وبا حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی انان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایندمحکوم له یا محکوم علیه میتوانند اگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریداراخذونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایددر صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال  مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای ان درفرجه قانونی ، تسلیم خواهد ضمنا طالبین شرکت درمزایده می توانند پنج روز قبل از مزایده مال مورد مزایده را ملاحظه نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت11