فروش یک دستگاه تراکتورباغی

1050000000

توضیحات

140049920000133365

140091460000478936
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان فيروزكوه

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ماشین

 

آگهی مزایده نوبت اول

 

درخصوص کلاسه اجرایی 0000093  دعوی خانم مرجان پارسا و مونا نورمحمدی و مانی نور محمدی  بطرفیت آقای مهدی نور محمدی  جلسه مزایده ی مورخه 1400/09/27 از ساعت 10صبح الی 10:30 مبنی بر فروش اموال مشروحه ذیل در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف برقرار است.متقاضیان خرید میتوانند ضمن بازدید خودرو واقع در پارکینگ اعتماد مفت آباد  فیروزکوه پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. بدیهیست به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت وفق مقررات واگذار خواهد شد .کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10 درصد قیمت پایه را به حساب دادگستری واریز و فیش مربوطه را در جلسه مزایده ارائه نمایند .برنده مزایده میبایست 10% قیمت پایه مزایده را به حساب دادگستری واریز و نسبت به پرداخت مابقی آن ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ مزایده اقدام نماید در غیر این صورت 10% تودیعی پس از کسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد . در صورتیکه که روز مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد، مزایده روز کاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد .

                                                                                                     

لیست اموال موضوع مزایده :                                                                                                   

فروش یک تراکتور باغی 942 ارومیه  به شماره شاسیUR8527 و شماره موتور 7383536  مدل 1391 ، با عنایت به  نوع و مدل تراکتور و وضعیت و کیفیت بدنه و فنی و اقلام مصرفی و نیز کارکرد آن و نوسان قیمت در بازار خودرو های کشاورزی  قیمت پایه تراکتور براساس نظر کارشناس به مبلغ 1/050/000/000 ریال جهت قیمت پایه مزایده اعلام میگردد. 

                                                           

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه- ولی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10الی10:30