فروش سیم کارت به شماره09120791528

20000000

توضیحات

9709983046300156

140001460000122753
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف محمد شهر كرج

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعـالی

 

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000376 صادره از حوزه 62 شورای حل اختلاف محمدشهر کرج له حسین کولیوند و  علیه بهنام دهقان دهنوی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/280/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 279/457/585 ریال خسارت تاخیر تادیه جمعا به مبلغ 386/737/585 ریال درحق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/17 از ساعت 10 صبح  الی 10.30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف محمد شهر  بفروش برسد مزایده از قیمت 20/000/000 ریال و 400/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مصموع نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند . اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.

09120791528 قیمت کارشناسی 20/000/000 ریال

09109835649 قیمت کارشناسی 400/000 ریال

09108416567 قیمت کارشناسی 400/000 ریال

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10 الی10:30