فروش یک دستگاه باسکول

470000000

توضیحات

9909988470301379

140050460000107402
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان گيلانغرب

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهي مزايده

در پرونده اجرایی به كلاسه  0000045اجراي احكام مدني دادگستري گيلان غرب محکوم له بنام آقای طاهر حشمتی به طرفیت شرکت دانه بندی شن و ماسه سعید گیلانغرب دایر بر محکومیت بمبلغ 290/253/616 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و 14/512/681 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، لذا واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد یک دستگاه باسکول معرفی شده  واقع در شهرستان گیلانغرب  /كيلومتر 5 جاده قصرشيرين روستای/  ترشيگيبان /شرکت دانه بندی شن و ماسه سعید يكدستگاه باسكول پنجاه تني با شاسي نه متري بتني با شش عدد لود سل و نشان‌دهنده ديجيتال مدلGAMMA-07C وصفحه‌كليد- پرينتر ايپسون مدلLQ-2180جمعا به ارزش پايه كارشناسي به مبلغ470/000/000ريال(جهارصدوهفتاد ميليون ريال)  ارزیابی که مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند که مزایده برای روز شنبه مورخ 20 /09 /1400 ساعت 10صبح تعیین گردیده است .طالبین و خریداران میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع میشود و هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای یشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده بحساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده ان را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بحساب مذکور واریز کندو در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد لازم به ذكر است شركت كنندگان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده از باسکول فوق واقع در گیلانغرب – شرکت دانه بندی شن و ماسه سعید  بازديد بعمل آورند./. شماره تماس اجرا : 08343229310

دادورز اجرای احكام مدني دادگستري شهرستان گيلان غرب- فریبا جمشیدیان تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10