فروش یک دستگاه اپارتمان مشاع تهران میدان تجریش

22000000000

توضیحات

9709980011100821

140068460000418361
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901815 له آقای سجاد شکرپور علیه آقای ناصر وفائی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/330/000/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 166/500/000 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90 فرعی از 789  اصلی واقع در  بخش 11 حوزه ثبتی ملک شمیران تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، میدان تجریش، خیابان دربند، خیابان ظهیرالدوله، خیابان عرفانی، خیابان همایون (نخجوان) ، ساختمان پیروزی، پلاک34 ، سمت مرکزی طبقه اول، واحد16 می باشد. مشخصات ثبتی و مستندات: با ملاحظه تصویرنامه بازداشت ملک به شماره نامه 139905801056006994مورخ 1399/12/12 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران تهران به آن ریاست محترم مورد ثبتی یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 90فرعی از789 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی ملک شمیران تهران به مساحت 108/71مترمربع به شماره ثبت 224260 صفحه 528 دفتر955/2 .به شماره سند مالکیت به نام ناصروفایی به میزان مجموعا3 دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه واعیان می باشد. مشخصات وضع موجود در عرصه واعیانی: پلاک ثبتی مورد کارشناسی که موقعیت آن روی نقشه مشخص شده است.آپارتمانی است مسکونی در سمت مرکزی طبقه اول یک ساختمان جنوبی 17 طبقه روی همکف و3 طبقه زیرزمین مجموعا100 واحد که طقات زیرزمین و همکف شامل پارکینگ و انباری و موتورخانه می باشد.اسکلت ساختمان فلزی،نما سیمان و قدمت ساختمان بیش از 45 سال ساخت است. مساحت اعیانی مطابق باسند برابر 108/71 مترمربع است.دسترسی به این واحدازطریق راه پله و دولاین اسانسور است.دارای دو اتاق ،حمام و توالت،کف سالن پارکت،کف آشپزخانه و اتاق سرامیک و دیوار نقاشی وکاغذدیواری است.دربها طرح چوب و پنجره ها یو پی وی سی دو جداره می باشد.سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش با رادیاتور و پکیج و آبگرمکن می باشد.ساختمان دارای موتورخانه مرکزی است اما بنا به ابرازنگهبان ساختمان موتورخانه خراب است.بامشاهده طرح تفصیلی شهرداری تهران این ملک باشماره شناسایی 39446005 در پهنه بندی طرح تفصیلی باکاربری مسکونی باتراکم متوسط قرار دارد.دارای انشعاب اب و گاز مشترک و برق اختصاصی می باشد.درزمان بازید و بنابه ابراز مستاجر خانم عباس زاده با مبلغ ودیعه اجاره 450میلیون تومان واجاره ماهیانه یک میلیون تومان در ملک سکونت دارند. نتیجه گیری: با توجه به نکات فوق الذکر و مشخصات و موقعیت عرصه و اعیانی ودر وضع موجود و تخلیه و بدون در نظرگرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی و بدون در نظرگرفتن هرگونه تعهدات و دین و سوابق بازداشتی احتمالی، ودر صورت نداشتن منعی برای نقل و انتقال رسمی وبدون مدعی و معارض و با در نظرگرفتن قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات،ارزش سه دانگ مشاع ازشش دانگ پلاک ثبتی فوق برابر 22/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و دویست میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد .

مزایده  با احتساب محکوم به و هزینه نیم عشر اجرایی بمیزان 159 سهم از 1000 سهم از سه دانگ مشاعی متعلق به محکوم علیه  و بدون احتساب هزنیه نیم عشر اجرایی  بمیزان 151.3 سهم  از 1000 سهم از سه دانگ مشاعی متعلق به محکوم علیه در تاریخ روز 1400/09/15 از ساعت 9:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

                                                      دادورز اجرای احکام شعبه 104 مجتمع قضایی عدالت تهران – الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی10