فروش یک دستگاه اپارتمان مشاع تهران شهرک ازادی

8333333333

توضیحات

9909983591300007

140091460000479869
شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

در خصوص پرونده کلاسه اجرائي 9902605/99/ن ج، در راستاي اجراي مفاد نيابت ارسالي صادره از شعبه سوم اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد ؛ محکوم لها خانم الهام رضاپور با وکالت آقاي محمدحسين سليميان و خانم زهرا امجدي، محکوم عليه آقاي سيدمهدي خرم نژاد،. محکوم علیه محکوم است به پرداخت 196 عدد سکه تمام بهار آزادی به ارزش ریالی مبلغ 23/781/600/000 ریال(مورخ یوم جاری) بابت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت، علیهذا محکوم له اموال غیرمنقول/منقول به شرح ذیل را جهت توقیف معرفی گردیده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

1-  یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی به شماره پلاک ثبتی 4483 فرعی از 2106 اصلی واقع در حوزه ثبت ملک رودکی تهران(ضمنا” مزایده نسبت بخشی از آپارتمان به میزان مبلغ محکوم به و نیم عشر اجرائی صورت می گیرد). به آدرس تهران، شهرک آزادی، خیابان فاطمیه، کوچه شهید ارومی، پلاک 6،

2- دو سهم از شش سهم(یک سوم) یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 112/75 متر مربع واقع در بخش دو تهران مفروز از پلاک 1777 فرعی از اصلی مذکور به قدرالسهم از کل عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرائی مربوط به آن سهیم است و به حدود شمالا دیوار و پنجره است، به فضای کوچه هشت متری اصلاحی، شرقا” دیوار به درز انقطاع که ماوراء آن جزء پلاک 21061490 قرار دارد. جنوبا” دیوار و پنجره است، به فضای حیات مشاعی، غربا” در پنج قسمت که دوم شمالی محسوب و چهارم جنوبی ست. اول و پنجم دیوار به درز انقطاع که ماوراء آن جزء پلاک 21061490 قرار دارد. دوم الی چهارم درب و دیواریست به راه پله مشاعی، کف و سقف اشتراکیست.

آدرس ملک:

وضع موجود: ساختمان کلا پنج طبقه( زیرزمین، همکف، اول و دوم و سوم) می باشد که زیرزمین یک واحد مسکونی و طبقه همکف پارکینگ و طبقه اول و دوم تک واحدی، مسکونی و طبقه سوم دو واحدی مسکونی می باشد.کف و دیوارهای پارکینگ سنگ و سقف سفید کاری می باشد.دیوارهای راه پله و پاگردها و پله ها سنگ و سقف راه پله نقاشی می باشد.راه پله دارای نرده فلزی می باشد.آپارتمان مورد کارشناسی در طبقه دوم می باشد که درب ورودی آن چوبی است، آپارتمان دارای دو اتاق خواب و یک آشپزخانه اپن و یک سالن و یک سرویس بهداشتی می باشد. کف اتاقها و سالن و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی سرامیک و دیوارها  و سقف اتاق ها و سالن نقاشی و دیوارهای آشپزخانه و سرویس بهداشتی، کاشی و سقف، نقاشی می باشد. آپارتمان فوق دارای شومینه می باشد.کنتور برق آپارتمان مستقل و کنتور آب و گاز مشترک می باشد. گرمایش آپارتمان شوفاژ با موتورخانه مرکزی و سرمایش آن کولر آبی می باشد. کابینت آشپزخانه MDF می باشد.

نظریه کارشناسی: با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و بازدید میدانی از آپارتمان مورد کارشناسی و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیهو بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به بانکها و یا سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی و بازداشتی و غیره، ارزش کل ملک فوق مبلغ 25/0000/000/000 ریال معادل 2/500/000/000 تومان می باشد. که با عنایت به موروثی بودن ملک مذکور و میزان سهم محکوم علیه( دو سهم از شش سهم)، ارزش سهم الارث محکوم علیه 8/333/333/333 ریال می باشد.

ضمنا” حسب اظهارات وکیل محکوم لها خانم زهرا امجدی ملک در ید مستاجر می باشد،

مزایده از ساعت 12/30 الی 13:00 مورخ 1400/09/23 در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2،اجرای احکام مدنی نیابت قضائی شورای حل اختلاف تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. مطابق ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت معرفی نامه از اتومبیل فوق دیدن نمایند. ضمناً  کلیه هزینه های جانبی و انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.افرادی که تمایل به خرید مال مورد نظر دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدید از اموال، مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده تعیین می گردد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

 

 

مدير دفتر شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران – ديناري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت12:30الی13