فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی کهریزک بلوارشهید بهشتی

4130000000

توضیحات

9809982321200467

140091460000465617
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه طیبه کروژدهی محکوم به پرداخت مبلغ 976.661.980 ریال در حق محکوم له مصیب اسماعیل آبادی و پرداخت مبلغ 48.000.000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی ملک به پلاک ثبتی 1919 فرعی از 92 واقع در قمصر خیابان کوچه یاس دوم غربی پلاک 67 طبقه دو به مساحت 59/01 متر مربع  شمالی بوده و نمای آن سنگ می باشد که طبق نظریه کارشناس دادگستری به مبلغ 4.130.000.000 ریال برآورد قیمت می شود که  قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده آپارتمان  موصوف در روز 1400/09/07 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت10الی11