فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع کرج45متری گلشهر

7333333332

توضیحات

9909982611901052

140001460000115317
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

رياست محترم اداره ارشاد اسلامي شهرستان كرج

با سلام

احتراماً به پيوست يك برگ آگهي مزايده ارسال مي گردد دستور فرمائيد براي يك نوبت وفق مواد 118و119 قانون اجراي احكام مدني مبني بر درج آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي واين كه موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين آگهي وروز فروش بيش از يك ماه وكمتر از 10روزنباشد چاپ ومنتشر وآن را قبل از تاريخ 1400/9/10 به اين اجرا ارسال نمايند.

دادورز اجرای احکام شعیه 14 اجرای احکام مدنی(خانواده) شهرستان کرج-زهره فرزی زاده

 

به موجب پرونده كلاسه0000859صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده كرج لها: خانم هانيه بيگلوئي  عليه آقاي محمدرضا صمد زاده شاه آباد  محکوم عليها محکوم اند  به پرداخت  200قطعه سکه تمام بهار آزادي  بابت مهريه    و خسارات دادرسي  در حق محكوم لها و مبلغ 5 درصد از محکوم به بابت نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به 2 دانگ ملک زمين آدرس کرج 45متري گلشهر خيابان گلايل نبش بهار پلاک10واحد8 آپارتمان مسکوني دوو نيم دانگ از ششدانگ عرصه واعيان پلاک ثبتي 169اصلي از 25231فرعي ومجزا از 2062قطعه 8 به مالکيت آقاي محمدرضا صمد زاده شاه آباد از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در 1400/9/10از ساعت 8 لغايت9 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از 7333333332ريال  مبني برنظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

آدرس ومشخصات ملک وبهاي آن طبق نظريه کارشناسي: 2 دانگ از ششدانگ  آپارتمان مسکوني به پلاک ثبتي 25231فرعي از 169اصلي مفروض ومجزي از 2062قطعه 8به مساحت 9/138متر مربع به شماره سريال 26652ج96 آپارتمان مسکوني در طبقه دوم مجتمع مسکوني 20واحده داراي 9/138متر مربع اعياني شامل آشپزخانه پذيرايي و3اتاق خواب وحمام وسرويس بهداشتي وبالکن به مساحت 15/7متر مربع پارکينگ قطعه 18تفکيکي به مساحت 11متر مربع در زيرزمين يک به انضمام انباري قطعه چهار تفکيکي به مساحت 60/4مترمربع در همکف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات با عنايت به  موارد فوق الذکر وکپي اسناد ابرازي وبررسي هاي صورت گرفته موقعيت مکاني وزماني متراژوابعاد عرصه راههاي دسترسي با فرض تخليه و بدون معارض بودن محل فاقد محدوديت بلامعارض وخارج از هرگونه روابط استيجاري وقابل انتقال در دفاتر اسناد رسمي وبا جابجايي موقعيت utmوتعهدات يا ديوني که ممکن است وجود داشته باشد ودر نظر گرفتن جميع جهات موثر در ارزيابي  ارزش روز ملک دوونيم دانگ به مبلغ 7333333332ريال  معادل هفتصدو سي وسه ميليون و سسيصدو سي وسه هزار وسيصدو سي ودو تومان برآورد مي گردد

ادرس ملک موردنظر کرج 45متري گلشهر خ گلايل نبش بهار پلاک 10واحد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت8الی9