فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع شهریار خادم اباد

15000000000

توضیحات

9809982640400860

140091460000465875
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

درپرونده کلاسه  0000069  اجراييه صادره ازشعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهريار درخصوص مطالبات محکوم له: سكينه بخشي محکوم عليه: مهدي پارسائي موضوع لازم الاجرا: پرداخت  تعداد  214 سکه تمام بهارازادي 2- مبلغ  1/310/000  ريال هزينه دادرسي  در حق خواهان و مبلغ 257/210/800 ريال  هزينه دادرسي در حق دولت و مبلغ  430/568/000 ريال  بابت نيم عشر دولتي  که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري قدرت اله جعفر زاده  ارزش سه دانگ مشاع  از  شش دانگ آپارتمان مسکوني قولنامه اي  به مبلغ  150ميليون تومان   ارزيابي گرديده که سپس مقرر گرديد در تاريخ  1400/09/20از ساعت 9 الي 10در محل  شعبه سوم اجراي احکام مدني(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1-  سه دانگ مشاع  از  شش دانگ يكدستگاه آپارتمان مسکوني قولنامه اي واقع  در خادم آباد، خيابان لاله 15 اصلي، كوچه شكوفه 33، پلاك 23، طبقه اول، واحد 3،  داراي پلاك ثبتي شماره 838 فرعي از 53 اصلي اراضي باغستان بخش خادم آباد به مساحت حدوداً 51 مترمربع واقع در خادم آباد آپارتمان مورد نظر واقع در طبقه اول يك ساختمان با نماي سنگ، سازه فلزي، شامل 4 طبقه، بصورت طبقات همكف تا سوم مي باشد. واحد مورد نظر داراي كف سراميك، آشپزخانه اپن با كابينت فلزي، يك خوابه، وسايل سرمايشي كولر آبي و گرمايشي بخاري، داراي آب مشترك و برق و گاز اختصاصي و فاقد انباري و پارگينگ مي باشدبا توجه به اينكه ميزان سهم خريداران در مبايعه نامه تنظيمي قيد نشده است، استنباط مي گردد سهم هر يك از خريداران، سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد بيع مي باشد. خواهان  نامشان را از  سكينه به سمانه  تغيير داده

اند ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف برابر با مبلغ 3.000.000.000 ريال، معادل سيصد ميليون تومان ارزيابي مي

گردد.     که فقط سه  دانگ مشاع  از شش دانگ مشاع  ملک فوق الذکر  به قيمت  150 ميليون تومان  برآورد و به فروش مي رسد  چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10