فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع تهران خ فردوسی

15300000000

توضیحات

9909980938300006

140068460000417416
اجراي احكام شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

به موجب دادنامه شماره 9909970227300947 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران و در پرونده اجرائی کلاسه 9900145 ج دعوی آقای فرزاد ضیائی با وکالت آقای بهزاد غنچه فرزند کمال بطرفیت آقایان فرهاد و امیر حسین هر دو ضیائی  به خواسته دستور فروش شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی در طبقه اول به مساحت 63.10 متر مربع قطعه هفتم تفکیکی دارای پلاک ثبتی 2 فرعی از 3463 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران  و تقسیم وجوه حاصل از ان بین مالکین صادر گردیده است . که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است .

1.    نام و نام خانوادگی صاحب ملک : مرحوم خانم مهرنوش اعرابی فرزند پرویز مورث خواهان و خواندگان.

2.    محل وقوع ملک : تهران خیابان فردوسی خیابان سپهبد قرنی نبش کوچه فلاح پور پلاک 24 طبقه اول جنوبی.

3.    وضعیت ثبتی و کاربری ملک : قطعه هفتم تفکیکی دارای پلاک ثبتی 2 فرعی از 3463 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک هفت فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران  با کاربری مسکونی .

4.    وضعیت ملک از لحاظ اجاره و مدت و میزان اجاره : ملک تخلیه می باشد

5.    وضعیت ملک از لحاظ مشاعی و مفروز بودن : مشاع می باشد .

6.    وضعیت ملک از لحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوان دارند : فاقد بدهی

7.    مشخصات ثبتی و تشریح وضعیت آن : پلاک ثبتی مطابق با مندرجات تصویر سند مالکیت منگوله دار به شماره 84087473/ الف عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه اول به مساحت 63 متر مربع که مقدار سه متر و ده دسیمتر آن سطح بالکن است قطعه هفتم تفکیکی به شماره 2/3463 مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی 7 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 ثبتی تهران با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرائی آن انتقالی از ورثه حامی نخجوانی طبق سند قطعی 97737 مورخ 1383.03.29 دفتر خانه 111 تهران که مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت شماره 81441 صفحه 413 املاک 591 در تاریخ 1383.04.02 به نام خانم مهرنوش اعرابی فرزند پرویز سند صادر و تسلیم شده است .

7.1.    طبق مشاهدات بعمل آمده  مشخصات ظاهری ملک مذکور : کل بنا چهار طبقه شامل سه طبقه دو واحدی روی همکف ، همکف دارای دو باب مغازه و یک واحد ، نما سیمان ، اسکلت نیمه فلزی ، دیوارها اغلب آجر باربر ، بنا مستهلک و قدمت بنا بیش از پنجاه سال و موقیعت ملک غرب گذر ، فاقد آسانسور می باشد مشخصات داخل واحد موضوع کارشناسی مطابق با بازدید مورخ 1400.04.02 دارای دو اتاق و هال و آبدارخانه و سرویس بهداشتی ، کف سرامیک ، دیوارها گچ و پتینه ، دربهای چوبی ( درب ورودی چوبی و حفاظ آکاردئونی ) ، پنجرها ریلی همراه نرده فلزی ، گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد

7.2.     نظریه کارشناسی :

با عنایت به مطالب فوق ، برسیهای بعمل آمده ، مدارک و مستندات ابرازی ، موقعیت مکانی و زمانی ملک شرایط ظاهری بنا و آپارتمان موضوع کارشناسی و با در نظر گرفتن سایر جوانب موثر ، قیمت ششدانگ آپارتمان پلاک ثبتی 3463.2 بخش سه ثبتی تهران واقع در آدرس خیابان فردوسی خیابان سپهبد قرنی نبش کوچه فلاح پور پلاک 24 طبقه اول جنوبی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و فارغ از هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در وضعیت و شرایط فعلی مبلغ 15.300.000.000 ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال برآورد و اعلام می شود .

 

علیهذا تاریخ مزایده در ساعت 9:00 الی 09:30 مورخ 1400/09/17 تعیین و قیمت پایه جهت مزایده از مبلغ 15/300/000/000 ریال شروع می شود وکسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریدار اخذ والباقی می بایستی حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

محل مزایده واقع در آدرس خیابان سپهبد قرنی تقاطع سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه پنجم واحد مزایده برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9الی9:30