فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع تهران مرزداران

71250000000

توضیحات

9809980228800069

140068460000425864
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به نام خدا

بموجب پرونده اجرایی 0001113مطروحه در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی صادره از شعبه 28  محکوم علیه خانم حوریه سادات هاشمی گوراب  محکوم  به پرداخت مبلغ 8/909/649/920ریال درحق محکوم له آقای عزیز نمازی حویق و نیز پرداخت مبلغ 445/482/496 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا در راستای وصول محکوم به  ارزیابی اپارتمان به پلاک ثبتی 76018 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 56336 قطعه یک تفکیکی واقع در بخش ثبتی 10تهران  به نشانی تهران بلوار مرزداران -بلوار آریا فر – کوچه خلیج فارس -پلاک 8 طبقه اول می باشد وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان محکوم به از ملک موصوف به فروش میرسد.

1 )مشخصات ثبتی و مستندات :با عنایت به تصویر اسناد ابرازی ملک مورد تنازع عبارت است از سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی به شماره 76018 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 56336 قطعه یک تفکیکی واقع در بخش ثبتی 10 تهران به مساحت 9/161 متر مربع (یکصدو شصت و یک مترو نود دسیمترمربع)که 3 متر مربع (سه متر مربع)آن بالکن می باشد .به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 12 متر مربع (دوازده متر مربع)به انضمام انباری قطعه یک تفکیکی به مساحت 85/10 متر مربع (ده متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع)به انضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 50/10 متر مربع (ده متر و پنجاه دسیمتر مربع)با قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که به موجب انتقال قطعی سند به شماره 10415 مورخ 09/06/1384 توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 537 شهر تهران به خانم حوریه سادات هاشمی گوراب منتقل گردیده است.

مستندات ابرازی به شرح ذیل می باشد:

تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال 248847 سری ب/93 در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی به شماره 76018 فرعی از 2395 اصلی که در مورخ 06/09/1393 به نام خانم حوریه سادات هاشمی صادر گردیده است.

تصویر گزارش کارشناس رسمی دادگستری (آقای سید محسن اصغریان)مورخ 17/03/1400 ریاست محترم اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مدنی تهران.

2 )تحلیل کارشناسی و بازدید:

یوم سه شنبه مرخ 08/04/1400 با هماهنگی و حضور وکیل خواهان و حضور خوانده از ساختمان ملک مورد تنازع بازدید به عمل آمده و پس از تحقیقات میدانی ،برسی و معاینات فنی ،تحلیل هیات کارشناسی به شرح ذیل اعلام میگردد:

مطابق صرت جلسه تنظیم شده در زمان بازدید ، هیات کارشناسی با حضور وکیل خواهان در محل ملک حاضر شده و پس از تماس های مکرر با خوانده و حتی مراجعه به درب ورودی آپارتمان بازدید از داخل آپارتمان میسر نگردید ودر نهایت خوانده در آخر زمان بازدید با حضور در پارکینگ ساختمان اعلام نمودند همکاری و مجوز جهت بازدید از داخل را نخواهند داد. لذا مشخصات ساختمان و آپارتمان مورد نظر مطابق شواهد موجود و بازدید از آپارتمان مشابه در طبقه دوم همین ساختمان مورد برسی قرار گرفت که به شرح ذیل می باشد.

ساختمان موصوف مشتمل بر 4 طبقه (یک طبقه زیر زمین ،طبقه همکف ،طبقه اول مسکونی ،وطبقه دوم مسکونی )در عرصه ای به مساحت 300 متر مربع واقع شده است ،قدمت ساختمان حدود 25 سال می باشد .در طبقه زیر زمین انبارهای مسکونی و طبقه همکف پارکینگ ها واقع گردیده است. ساختمان در ضلع جنوبی گذر احداث گردیده که دارای نورگیر از سمت گذر و حیاط می باشد.

الف :مشخصات مشاعات ساختمان:

اسکلت سازه ساختمان موصوف از نوع اسکلت فلزی ، سقف از توع طاق ضربی ،پوشش نمای ساختمان در قسمت شمالی از جنس آجر سه  سانت ودر قسمت جنوبی واقع در حیاط از جنس سیمان بوده است کف زیر زمین و پارکینگ و حیاط از جنس موزاییک  ،کف راه پله  وراهرو ها و از جنس سنگ ،پوشش دیوار راه پله ها از جنس گچ و رنگ سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه ،ساختمان دارای انشعابات آب ،گاز و برق اختصاصی می باشد.

ب:مشخصات داخلی آپارتمان :

مطابق توضیحات صدرالذکر در خصوص بازدید از داخل آپارتمان و به استناد مشاهدات و بازدید بعمل آمده از واحد مشابه در طبقه دوم ، آپارتمان مورد نظر در طبقه اول واقع شده ، دارای سه اتاق خواب ،هال و پذیرایی ،آشپزخانه و سرویس های بهداشتی می باشد .کف واحد از جنس سرامیک ، پوشش دیوارها از جنس گچ و رنگ می باشد.

3 )نظریه کارشناسی :با توجه به بازدید و تحقیقات میدانی در محل و با توجه به موقعیت و مشخصات ذکر شده ودر نظر گرفتن جمیع جهات از قبیل مساحت ،دسترسی ،موقعیت قرار گیری ،صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات ،دیون و نداشتن منعی برای نقل و انتقال با متعلقات و منضمات نظریه کارشناسی به شرح ذیل اعلام میگردد:

ارزش ششدانگ آپارتمان مورد نظر تحت پلاک ثبتی 76018 فرعی از 2395 اصلی به مساحت 90/161 متر مربع با متعلقات و قدر السهم از عرصه در زمان کارشناسی جهت انجام مزایده به مبلغ 142/500/000/000 ریال معادل چهاده میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مورد نظر با مشخصات مذکور جهت انجام مزایده 71/250/000/000 ریال معادل هفت میلیاردو و یکصد و بیست وپنج میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

 

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/09/14 ازساعت 13/00 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان قدس میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.ضمنا در راستای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی خریدار مزایده بعنوان مالک مشاعی به دفتر اسناد رسمی معرفی میگردد.

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت13الی13:30