فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع تهران خ فردوس شرق

27000000000

توضیحات

9509982164700684

140068460000419610
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

    آگهي مزايده مال غيرمنقول – نوبت اول

آگهي مزايده 2دانگ آپارتمان به پلاك ثبتي 125/15906 اصلي بخش 11 تهران

  به موجب پرونده اجرایی کلاسه  000131/ج 3 محكوم عليه آقاي مرتضي طوسي نژاد  محكوم است به پرداخت تعداد155عددسكه تمام بهارآزادي كه تعداد50عددبابت پيش پرداخت اقساط مهريه وفق دادنامه اعسارازپرداخت مهريه دراجرائيه قيدگرديده بابت اصل خواسته ومبلغ2/840/000ريال بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له خانم الهام السادات شمسي  و مبلغ ريال بابت نيم عشر اجرائي در حق دولت؛ با توجه به عدم اجرای  بخشي از مفاد اجراییه از سوی محکوم علیه، جهت استيفاي محكومٌ به و هزينۀ اجرائي مال غيرمنقول 2دانگ آپارتمان به پلاك ثبتي 125/15906 اصلي بخش 11 تهران از محکوم علیه از ناحيه اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است:

مورد مزایده:2دانگ آپارتمان به پلاك ثبتي 125/15906 اصلي بخش 11 تهران

در خصوص پرونده كلاسه0000131 موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 125/15906 اصلي بخش 11 تهران، به محل مورد نظر به نشاني بلوار فردوس شرق، خيابان وليعصر، خيابان عابديني، خيابان ياس شرقي، پلاك 6 طبقه دوم شرقي در معيت محكوم عليه آقاي طوسي نژاد بازديد بعمل آمد. ضمن انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت: ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه دوم به مساحت 15/ 94متر مربع كه مقدار 40/ 2مترمربع آن بالكن جنوبي است قطعه 6 تفكيكي به شماره 15906 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 3408 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران بانضمام يك واحد پاركينگ به مساحت 11 مترمربع شماره 3 تفكيكي واقع در محوطه طبقه زير زمين جنوب انباري 4 و يك باب انباري به مساحت05/04 مترمربع شماره 5 واقع در محوطه طبقه زير زمين جنوب انباري 4 و يك باب انباري به مساحت 04/ 5منرمربع واقع در زيرزمين غرب تاسيسات ذيل ثبت 232969 صفحه 327 دفتر 515 ش ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسنادو مدارك ابزاري و استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و …و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشند. توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك: آپارتمان مذكور در مجموعه 6 واحدي واقع شده است. ساختمان اصطلاحا دو كله، نماسنگ و فاقد آسانسور مي باشد . آپارتمان داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب كفها سنگ و ديوار كاغذ ديواري، آشپزخانه كف سنگ ،ديواركاشي،كابينت MDF و سرويس و حمام كف سراميك و ديوار كاشي و گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور و سرمايش كولر آبي به هنگام بازديد حسب الاظهار در اختيار محكوم عليه قرار داشت. نظريه كارشناسي: با توجه به موفعيت و وضعيت مالك و با درنظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها، ارگانها ، بانك، شهرداري و ……و بدون در نظرگرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و … به مبلغ 27/000/000/000ريال (دوميليارد و هفتصد ميليون تومان)برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/16ساعت9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9:30 الی10