فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی مشاع تهران بلوار فرحزادی

20156600000

توضیحات

9909980228200101

140068460000416640
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول ( نوبت دوم )

بموجب اجرائيه شماره 9910420228200047 مورخه  1399/03/11 صادره ازشعبه 22 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در  پرونده اجرایی  کلاسه 9900521 / ج2 دعوی له خانم رقيه صمدي ثمرين فرزند خدابخش با وکالت آقاي اسماعيل زمزم بطرفيت محکوم عليه خانم پوران عبدي زاده نارگ موسي فرزند هومان ، با موضوع مطالبه طلب ، كه در این خصوص محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ  19/816/400/000 ريال بابت محکوم به و مبلغ 990/820/000  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت . كه در اين خصوص یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتي 35128 فرعي از 116 اصلي مفروز و مجزا شده از 29983 فرعي از اصلي ياد شده قطعه 62 واقع در بخش 11 تهران متعلق به شخص ثالث آقاي احتشام کوهي قلي بيگلو فرزند سعدي  حسب تقاضای شخص ثالث توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

نظریه کارشناسی 

احتراما  در خصوص  ارزيابي  پلاک  ثبتي  35128 فرعي از 116 – اصلي مفروزه و مجزي شده از 29983 قطعه 62 به مقدار يک مميز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان به آدرس بلوار فرحزادي – خيابان 18 متري مطهري – ساختمان ميلاد واقع در سمت شرق طبقه 7 واحد 705 به مساحت 50/62مترمربع که 5/67مترمربع آن بناي پيشرفته است به انضمام انباري قطعه يک تفکيکي به مساحت 354/29مترمربع واقع در زيرزمين يک ،به انضمام انباري قطعه 4 تفکيکي به مساحت 19/15 متر مربع در زيرزمين سه به انضمام انباري قطعه 6 تفکيکي به مساحت 20/16 متر مربع به انضمام انباري قطعه 2 تفکيکي به مساحت 354/29 متر مربع واقع در زيرزمين 3 به انضمام انباري قطعه 3 تفکيکي به مساحت 208/16 متر مربع  در زيرزمين سه به قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها مي باشد و جمع کل انباريها متصل به واحد آپارتمان که در پشت سند مالکيت آمده است به مساحت 975/05 متر مربع بوده است. ارزش شش دانگ واحد فوق الذکر به مساحت 50/62 متر مربع از قرار هر مترمربع با توجه به موقعيت آن به مبلغ 450/000/000ريال جمعا 22/779/000/000 ريال و ارزش انباريها متصل به سند مالکيت جمعا به مساحت 975/05 متر مربع از قرار هرمتر مربع 80/000/000ريال ( با توجه به مسکوني بودن ) جمعا به مبلغ هفتادوهشت ميلياردوچهارميليون ريال بوده است.  ارزيابي سند مالکيت ارايه شده توسط مقام محترم قضايي  ارزش سند مالکيت تک برگي به شماره سريال 064308 سري ج96 به مقدار يک مميز دودهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان به مساحت 50/62 متر مربع با کاربري مسکوني به انضمام انباريهاي متصل به آن که در پشت سند مالکيت تک برگي به مساحت 975/05 متر مربع که طبق تقسيم نامه مورخه 97/5/15 بين مالکين مشاعي تنظيم گرديده است انباري منفي يک شرقي به مساحت حدودا 200 متر مربع در اختيار مالک آقاي احتشام  کوهي قلي بيگلو قرار گرفته است و نامبرده انباري فوق الذکر را در اختيار مستاجر به مبلغ ماهيانه يازده ميليون تومان اجاره و مبلغ سيصد ميليون تومان رهن قرارداده است. ارزش سهم مالکيت آقاي احتشام کوهي قلي بيگلو به مقدار يک مميز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ به انضمام انباري به مساحت حدودا 200 متر مربع به قيمت روز و‌موقعيت محل آن به مبلغ 20/156/600/000 ريال بيست ميلياردويکصدو‌پنجاه وشش ميليون و ششصدهزارريال تمام برآورد و اعلام ميگردد.

مقرر گردید يک مميز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر در مورخه 1400/09/14 از ساعت 11 صبح الی 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سمیه واحد مزایده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه  يک مميز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مورد مزایده به مبلغ 20/156/600/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزینه انتقال سند رسمی بعهده خریدار میباشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران –  عبدي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت11الی11:30