فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران تهرانپارس

45000000000

توضیحات

9009980242601288

140068460000415830
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی  9903104/129/ج1 از شعبه 129 دادگاه حقوقی تهران –داد نامه9100893مورخه    91/08/09  محکوم لها خانم  شیوا  مجد  زاده قائم  مقامی -خانم سایه  سلاح  ورزی  با وکالت  خانم مونا  توحیدی صفت  -محکوم علیهما خانم    زهرا سلاح ورزی – آقای  نادر سلاح ورزی- آقای مسعود سلاح ورزی- موضوع  تقسیم ترکه پلاک ثبتی 4634/90401قطعه 1تفکیکی بخش 11 تهران    به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 90401 فرعی از 4634 اصلی واقع در بخش 11 ثبتی تهران ، پس از بازدید از ملک مورد تعرفه به نشانی : تهران تهرانپارس خ صیادیان ( 214 شرقی ) – پ 41 – ط همکف و ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک موجود ابرازی و انجام بررسیهای لازمه گزارش کارشناسی به شرح زیر باستحضار میرساند :

1)اسناد و مدارک :

ملک مورد کارشناسی بشرح تصویر سند مالکیت مشاعی به شماره چاپی 747402 سری ب سال 90 عبارتست از :

شش دانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان ( نوع ملک طلق ) به شماره 90401 فرعی از 88 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 4634 فرعی واقع در بخش 11 ثبتی تهران به مساحت 122 متر مربع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن .

به موجب تصویر صورتمجلس تفکیکی شماره 1596 مورخه 1379/07/07 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک بنای احداثی در ششدانگ پلاک ثبتی 4634 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 ثبتی تهران به شرح ذیل میباشد :

قسمت های اختصاصی شامل دو دستگاه آپارتمان به شرح ذیل میباشد :

قطعه اول ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت 133 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات قطعه دوم شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دوبلکس به مساحت 225/07 متر مربع که طبقه تحتانی واقع در طبقه اول به مساحت 141/20 مترمربع که مقدار 8/20 مترمربع آن بالکن است و مقدار 83/87 مترمربع دیگر بصورت طبقه فوقانی واقع در طبقه دوم میباشد با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات

قسمت های مشاعی و اشتراکی :

عرصه به مساحت 300 مترمربع که مقدار 98 مترمربع آن حیاط مشاعی است، حیاط خلوت شمالی به مساحت 34/80 مترمربع ، راه مشاعی وقاع در طبقات در هر طبقه به مساحت 11/64 مترمربع ، هواکش مشاعی سمت غربی به مساحت 1/20 مترمربع و در طبقه آخر به مساخت 1/40 مترمربع و پشت بام مشاعی

ملک دارای گواهی تمدید پایانکار به شماره 26799 مورخه 1378/07/31 صادره از شهرداری منطقه 4 تهران بشرح ذیل میباشد :

مساحت زمین طبق سند و پساز اصلاحی 300 مترمربع ، کاربری زمین مسکونی ، طبقه زیرزمین به مساحت 48/50 مترمربع جهت انبار و تاسیسات طبقه همکف یک واحد مسکونی به مساحت 150 مترمربع ، طبقه اول جهت یک واحد مسکونی به مساحت 150 مترمربع و طبقه دوم مکمل طبقه زیرین به مساحت 88 متر مربع ، مساحت کل زیر بنا 436/50 مترمربع

 2)مشخصات فنی و ظاهری

حسب بازدید بعمل آمده آپارتمان مورد کارشناسی واقع است در طبقه همکف ساختمانی 4 طبقه ، شامل طبقه زیرزمین جهت انبار و تاسیسات طبقات همکف جهت یک واحد مسکونی و طبقات اول و دوم جهت یک واحد آپارتمان دوبلکس میباشد . درب ورودی نفررو و ماشین رو آهنی نما سنگ اسکلت فلزی راه دسترسی به طبقات از طریق راه پله و ساختمان فاقد آسانسور و حسب الاظهار دارای انشعابات شهری آب برق و گاز در زمان بازدید ملک مذکور خالی از سکنه و بصورت مخروبه مشاهده گردید .

3)نظریه کارشناسی :

با عنیات به مراتب و مشخصات فوق الذکر و باتوجه به موقعیت محل و مساحت و سایر عوامل موثر از جمله شرایط زمانی و مکانی و با فرض قابلیت نقل و انتقال قطعی و بدون لحاظ بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد حقوقی مرتبت بر آن ارزش پایه شش دانگ آپارتمان به شماره 90401 فرعی از 88 اصلی اعم از اعیانی و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و با احتساب کلیه امتیازات و انشعابات و تسهیلات شهری برابر با مبلغ 45/000/000/000 ریال معادب چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

تاریخ مزایده  1400/9/13 ساعت 13 الی 13/30 ساعت الی در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت13الی13:30