فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران بلوار فردوس

44300000000

توضیحات

9909982163700736

140068460000421411
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903513/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 42531 فرعي از 124 اصلي بخش 11 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (حکوم له: محمود رحمتي ايلخچي محکوم عليه: صغري ميراني – بهبود رحمتي ايلخچي – مهران رحمتي ايلخچي – محسن رحمتي فرد – مينا رحمتي ايلخچي – مهري رحمتي ايلخچي –  مهرداد رحمتي فرد – ريه کو رحمتي ايلخچي) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 پرونده كلاسه 9903513 موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 42531 فرعي از 124 اصلي بخش 11 تهران به محل ملك به آدرس بلوار فردوس شرق ، خيابان ابراهيمي شمالي ، نبش خيابان پنجم ، پلاك 16 ، واحد 11 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 42531 فرعي از 124 اصلي قطعه 11 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 2043 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران به مساحت 118/01 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه دو كه 2/7 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ به مساحت 10/75 مترمربع قطعه 11 تفكيكي واقع در همكف و انباري به مساحت 3/36 مترمربع قطعه 3 تفكيكي واقع در زيرزمين يك ، كه سه جلد سند 36 سهم و 18 سهم و 10 سهم مشاع از 234 سهم عرصه و اعيان (متن شرط به شرح ظهر سند) به شماره شناسه يكتا 139920301023008061و 139920301023013165و 139920301023008079به شماره چاپي 826817 و 834927 و 834929 ثبت و صادرگرديده است . طبق گواهي پايانكار ساختماني به شماره 52117968 مورخ 1389/02/26 صادره از سوي شهرداري منطقه 5 تهران ، مساحت زمين طبق سند 975/88 مترمربع ، اسكلت ساختمان بتني و در 7 طبقه اعلام شده است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و… و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : آپارتمان در مجموعه 30 واحدي (29 واحد مسكوني و يك واحد تجاري) واقع شده است. ساختمان دوبر ، نما سنگ ، داراي آسانسور و حدوداً 11 سال ساخت مي باشد. آپارتمان داراي هال و پذيرائي و سه اتاق خواب كف سنگ ديوارها گچ و رنگ ، آشپزخانه كف سنگ و سرويس و حمام كف سراميك و ديوارها كاشي و كابينت MDF مي باشد. گرمايش موتورخانه و شوفاژ و سرمايش كولر آبي است. نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 44/300/000/000 ريال (چهار ميليارد و چهارصد و سي ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/06  ساعت 10/45 الي 11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت10:45الی11