فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران خ تاکستان

40000000000

توضیحات

140068920000300328

140068460000418350
اجراي احكام شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده کلاسه34/0000093/ج  اجراي احکام مدني شعبه 34 دادگاه حقوقي – له آقایان کاوه و کامبیز و شروین شهرت همگی باسمنجی  علیه آقای کاوس باسمنجی  نظر به اينکه به موجب  شماره دادنامه 140068390002683156  مورخ 3/3/1400 به خواسته دستور فروش  پلاک  ثبتی 401985  فرعی از 2395  اصلی واقع در بخش 10 تهران  به نشانی تهران  –  خيابان ستارخان ، خيابان تاكستان ، روبروي خيابان شهيد همتيان ، نبش كوچه فقيه ميرزائي ، پلاك 2 ، طبقه اول صادر گردیده است  کارشناس ششدانگ آن را 40/000/000/000 ریال ارزیابی نموده است

1-نام ونام خانوادگي صاحب ملک: جزء سهم 2/762 از کل سهم 6 دانگ مشاع  از شش دانگ  عرصه و اعیان متعلق به خانم طاهره معمار حسینی و با جزء 0/238 از کل سهم 6 دانگ مشاع از شش دانگ  عرصه و اعیان متعلق به آقای شروین باسمنجی  و  با جزء سهم از کل سهم 6 به عنوان مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان متعلق به آقای کامبیز باسمنجی می باشد

2-محل وقوع ملک و توصيف اجمالي و کاربري آن: آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول يك ساختمان شش طبقه بقدمت حدود 13 سال با 5 واحد آپارتمان و عرصه آن با موقعيت شمالي-غربي در نبش تقاطع خيابان تاكستان و گذر ده متري شهيد فقيه ميرزايي قرار دارد (طبق نقشه پيوست) كه مشتمل بر طبقه همكف(پاركينگ) و طبقات اول تا پنجم هر طبقه بصورت يك واحد آپارتمان ميباشند . اين ساختمان داراي نماهايي شكيل از آجر طرح نسوز و سنگ ميباشد (طبق تصوير پيوست) و داراي يك دستگاه آسانسور و سرويس راه پله است . كف و بدنه ديوارهاي راه پله و راهرو هاي مشاعي و همكف از سنگ هستند .

آپارتمان مورد تعرفه موسوم به واحد يك داراي دو اتاق خواب ، پذيرايي ، هال نشيمن ، آشپزخانه اپن ، انباري و سرويس هاي بهداشتي (توالت و حمام) است . كف اتاق خوابها موكت مفروش ، كف پذيرايي ، هال ، آشپزخانه و بالكن از سنگ و كف سرويسها از سراميك هستند ، ديوارها به همراه سقفها از اندود گچ و نقاشي هستند و سقفهاي پذيرايي ، هال و آشپزخانه داراي سطوح كاذب شكيل و ابزار خورده ميباشند ، درب ورودي از نوع چوبي ابزارخورده و ساير دربها از نوع HDF نقاشي شده (برخي دربها نياز به بازسازي يا تعويض دارند)، پنجره ها از نوع آهني داراي شيشه دو جداره و آشپزخانه داراي كابينت MDF طرح قديمي ميباشد . اين آپارتمان در تاريخ بازديد بصورت فاقد سكنه و داراي تعدادي اسباب و اثاثيه مشاهده شد . گرمايش بوسيله سيستم شوفاژ از طريق دستگاه پكيج زميني موجود در آشپزخانه (كه حسب الاظهار خراب اعلام گرديد) و بواسطه رادياتور هاي آلومينيومي و سرمايش از طريق كولر آبي قابل تأمين ميباشند . اين واحد داراي آيفون تصويري ، اشتراك برق مجزي و انشعابهاي آب و گاز شهري مشترك ميباشد. اين آپارتمان نياز به برخي عمليات بازسازي دارد و فاقد پاركينگ اعلام گرديد.

3-وضعيت ثبتي: ششدانگ عرصه و اعیان یک آپارتمان  به مساحت 128/35  متر مربع پلاک  ثبتی 401985  فرعی از 2395  اصلی واقع در بخش 10 تهران می باشد .

4-مورد مزايده ششدانگ آپارتمان مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري ارزش آن را به مبلغ پايه مزايده 40/000/000/000 ریال  تعين نموده است .

مقرر گرديد ملک مذکور در تاريخ  1400/9/15ز ساعت 13:30 الي 14:00 در واحد مزايده مجتمع قضايي شهید مدنی تهران واقع در خيابان انقلاب خيابان قدس روبروي خيابان پور سينا از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه شروع و کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ و خريداربايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباي شماره 2171299079005 نزد بانک ملي شعبه بزرگمهر کد 503 به نام حساب سپرده جاري مجتمع قضائي شماره 21 واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد. درغير اينصورت 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. بديهي است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده، ملک مذکور به نام خريدار منتقل خواهد شد. کسانيکه که تمايل به شرکت در مزايده و بازديد ملک موصوف را دارند مي توانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احکام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد. ضمنا هزينه انتقال سند رسمي به عهده خريدار مي باشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه  34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فراست

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت13:30 الی14