فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ اسلامشهر

3900000000

توضیحات

140091920000603735

140091460000473852
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان اسلامشهر

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(( آگهی مزایده ))

در پرونده فوق الذکر آقای جبرائیل جعفری و امی حنیفه زاده  محکومند از ما ترک مرحوم علیرضا جعفری  به پرداخت 250عدد سکه تمام بهار آزادی  ریال در حق خانم زلیخا پرندی افکند با وکالت فرشته رازیانی و پرداخت 280/000ریال هزینه دادرسی  و مبلغ    400/000 ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: الف  :.تصویر مبایعه نامه شماره 13076مورخ 1389/9/8فی مابین آقای مهدی یزدانی خواه (فروشنده)و آقای محرمعلی جعفری (خریدار)مبنی بر واگذاری شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای صورت مجلس تفکیکی 21898پلاک 11994فرعی واقع در بخش2حوزه ثبتی اسلامشهر به مساحت 52/39 متر مربع دارای پارکینگ و انباری و با قیمت معلوم و سایر شرایط و موارد مندرج در مبایعه نامه

ب:تصویر سند وکالت فی ما بین آقای مهدی یزدانی خواه (موکل)و آقای محرمعلی جعفری (وکیل)در خصوص واگذاری تمامی منافع یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول به مساحت 52/39متر مربع به شماره پلاک 11994فرعی از 52اصلی قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 6559فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12حوزه ثبتی اسلامشهر استان تهران به انضمام یک واحد پارکینگ قطعه 4 تفکیکی و یک واحد انباری به مساحت 1/85متر مربع قطعه 2 تفکیکی در طبقه همکف که تحت شماره 913مورخ 1389/11/2در دفترخانه 53اسلامشهر ثبت گردیده است .

مورد کارشناسی:یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 52/39متر مربع به شماره پلاک 52/11994احداثی در سمت شرقی طبقه اول یک ساختمان چهار طبقه (طبقه همکف بصورت پارکینگ .وانباری طبقات اول تا سوم بصورت مسکونی )اسکلت ساختمان بتنی-نما سنگ دربو پنجره آهنی -راه پله با کف سنگ و دیوار گچ با نرده آهنی -پارکینگ با کف موزاییک و دیوار گچ،آپارتمان مورد کارشناسی یک خوابه با کف سرامیک و دیوار گچ،آشپزخانه اپن با کف و دیوار سرامیک و کابینت فلزی ،دارای انشعاب آب ،برق وگاز شهری میباشد.

در زمان بازدید آپارتمان مورد کارشناسی تخلیه بوده ولی کلید درب ورودی آن در اختیار خانم زلیخا پرندی افکند قرارداشت.

با توجه به مستندات ابرازی  آپارتمان مورد کارشناسی دارای سند مالکیت بوده ولی در زمان کارشناسی هیچگونه تصویری از سند مالکیت ارائه نگردیده است.اذا با توجه به مراتب اعلام شده ارزش شش دانگ پلاک مورد نظر به انضمام انباری و پارکینگ در صورتیکه بلا معارض بوده و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در دفترخانه نداشته و فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالیو اعتباری و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی و شهرداری باشد به مبلغ 3/900/000/000ریال معادل سیصدو نود میلیون تومان تعیین میگردد.

 

.1 – توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2- محل فروش اموال:  دادگستری اسلامشهر -دفتر شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختلاف اسلامشهر

3-هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه 1400/9/20         از ساعت  12    الی 13     می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12 الی13