فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران خ قزوین

6000000000

توضیحات

140068920000076665

140068460000418620
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه0001055/1ج ودادنامه شماره 140068390006888731مورخ1400/05/23 صادره ازشعبه179دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهانحسین منیری وخوانده فرزانه السادات سیدرضائی دایر بر فروش ششدانگ پلاک ثبتی 234 فرعی از1358 اصلی مفروز از90فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش12تهران وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی 10صبح مورخ1400/09/22 درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179 مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران از طریق مزایده ازقیمت6/000/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکی به پلاک ثبتی 234 فرعی از1358 اصلی مفروز از90فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش12تهران به مساحت52/47مترمربع به نشانی تهران-خ قزوین-خ حدادی شمالی-کوچه اسدی رازی-پلاک24 طبقه زیرزمین یک واحدیک که دریک مجتمع آپارتمانی4طبقه تک واحدی فضای اختصاصی آپارتمان دارای یک اتاق خواب-یک سالن پذیرائی-یک آشپزخانه باز-یک سرویس بهداشتی وحمام سرهم است.تنهادسترسی به حیاط مشاعی جنوبی ساختمان(بامساحت16/74مترمربع)ازواحدمذکورمیسرمی باشد.پوشش کف سالن ازسرامیک واتاق موزائیک وبدنه ازگچ ورنگ-سیستم گرمایشی ازبخاری ازبخاری وآبگرمکن گازی وسرمایشی ازکولرآبی دارای انشعاب برق-گاز وآب -فضای مشاعات ساختمان فاقدآسانسور وپارکینگ وانباری است نمای ساختمان ازجنس آجر سه سانتی-اسکلت بنالزنوع فلزی وقدمت ساخت بنادرحدود20سال تخمین می گردد.که باعنایت به موارد فوق الذکر وتحقیقات محلی انجام گرفته وبادرنظرگرفتن موقعیت مکانی وزمانی-مساحت-نوع کاربری-قدمت بناوکیفیت ساخت-امتیازات وانشعابات وشرایط حاکم بربازارخریدوفروش مسکن وبافرض عدم تعارض ومنع بلحاظ واگذاری به غیر وقابل انتقال دردفاتراسنادرسمی وفارغ ازهرگونه دیون وتعهدان احتمالی به نهادهای قانونی(اعم ازشهرداری ودارایی وبیمه و…) وصرفنظر ازاحرازمالکیت وانتساب آن به اشخاص حقیقی وحقوقی واصالت اسناد ومدارک ابرازی وسایرجهات قابل بررسی درارزیابی ارزش روزششدانگ عرصه واعیان ملک موصوف بافرض تخلیه بودن جمعابه مبلغ شش میلیاردریال معادل 600/000/000تومان به عنوان قیمت پایه مزایده دروضعیت فعلی تعیین واعلام می گردد. که ازطریق مزایده به فروش می رسد. دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی10