فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهرانپارس

1750000000

توضیحات

9909980330400669

140068460000418035
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی0000674/114ج1 از شعبه 114 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9901922مورخه 99/10/06-اجراییه 990475مورخه 99/12/4 محکوم له آقای  کیوان  بیدل فرزند  احمد   – محکوم علیه  آقای  علی نائیلی فرزند  کریم -محکوم به مبلغ 415/900/000ریال بابت اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 134/992/624ریال -هزینه کارشناسی 15/000/000ریال – هزینه دادرسی 14/650/000ریال – نیم عشراجرای دولت 29/027/132ریال -حسب ارزیابی  پلاک ثبتی ۸۸/۴۶۴۹۶ اصلی بخش ۱۱ تهران مفروز و مجزا شده از ۲۸۱۳۵ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران و به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح کارشناسی ذیل  می باشد

تهرانپارس بلوار استقلال خیابان توحید کوچه ۵ شرقی پلاک ۲۰ شهرداری (کد ملک ۵۰۵۲۴۰۰۶) طبقه اول جنوبی واحد شماره ۲

پلاک اب ۳۳۹۶۲/۵۱۵۰۰  ملک دو کله بوده و از کوچه ۴ شرقی به پلاک ۱۹ شهرداری میباشد

ارزیابی ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه ی اول جنوبی به پلاک ثبتی ۸۸/۴۶۴۹۶ اصلی بخش ۱۱ تهران

اسناد و مدارک ابرازی

عطف به تصویر نامه اداره ثبت تهرانپارس به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۷۹۰۰۹۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ مبنی بر بازداشت ملک به پلاک ثبتی ۸۸/۴۶۴۹۶اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در طبقه اول به مساحت ۵۳ متر مربع به مالکیت اقای علی نائیلی به میزان ششدانگ عرصه و عیان و …. و عطف به تصویر مشخصات ثبتی اپارتمان در اداره ثبت تهرانپارس ششدانگ یک دستگاه اپارتمان واقع در طبقه اول جنوبی به مساحت ۵۳ مترمربع به پلاک ثبتی ۸۸/۴۶۴۹۶ اصلی بخش ۱۱ تهران مفروز و مجزا شده از ۲۸۱۳۵ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران به زمان پارکینگ قطعه ۲ به مساحت۱۰/۸۰ مترمربع واقع در جنوب زیرزمین و انباری قطعه ۷به  مساحت ۶/۲۰ متر مربع واقع در شرق زیرزمین و عطف به تصویر پایان کار مورخ ۷۹/۱۰/۱۱ ور صورتمجلس تفکیکی ۷۹/۱۱/۲۱ ساختمان موجود در اداره ثبت ونکته

بررسی اصالت نامه بازگشت اداره ثبت و میزان مالکیت اشخاص در ملک موصوف در صلاحیت مقام محترم قضایی می باشد

مشخصات موجود ملک

 آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول جنوبی یا طبقه دوم رویتی رو به حیاط و رو به کوچه چهارم شرقی

یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی به انضمام زیرزمین واقع بوده و قدمت ساختمان حدودا ۲۱ سال ساخت و دارای نمای سنگ فاقد آسانسور طبقه زیر زمین با کاربری پارکینگ و انباری طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی و پارکینگ واسه طبقه دیگر مسکونی در هر طبقه ۲ واحد و جمعا ۷ واحد می باشد

عرضه ملک به صورت دو کله ورودی اصلی از کوچه ۵ شرقی به پلاک ۲۰ ورودی حیاط از کوچه ۴ شرقی به پلاک ۱۹ می باشد

آپارتمان مذکور در طبقه اول جنوبی واحد دو رو به کوچه ۴ شرقی به مساحت ۵۳ مترمربع قطعه ۳ تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه ۲ به مساحت۱۰/۸۰ متر مربع واقع در جنوب زیرزمین و انباری قطعه ۷ به مساحت۶/۲۰ متر مربع در شرق زیرزمین آپارتمان مشتمل بر دو اتاق خواب با کف سازی سرامیک آشپزخانه و اپن با کابینت ام دی اف و کف سازی پارکت و بدنه کاشی حال و پذیرایی با کف سازی پارکت بدنه گچ کاری و نقاشی حمام در اتاق خواب سرویس بهداشتی ایرانی پنجره ها فلزی درب ورودی چوبی با حفاظ آکاردئونی فلزی سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای انشعابات آب و گاز و برق شهری بوده زمان بازدید مورخ۱۴۰۰/۶/۲۳ اینجانب آبارتمان موصوف حسب اظهار در سکونت خوانده محترم آقای علی نائیلی و خانواده ایشان بود

نظریه کارشناسی

با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت و موقعیت ملک و جانمایی در طبقات و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدود ۲۱ سال ساختمان و داشتن پارکینگ و داشتن انباری و نداشتن آسانسور به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش شش دانگ و اعیان آپارتمان طبقه اول جنوبی مذکور به پلاک ثبتی ۸۸/۴۶۴۹۶ اصلی جهت اجرای احکام جمعاً به مبلغ هفده میلیارد و پانصد  میلیون ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان (1/750/000/000) ارزیابی و اعلام می گردد

تاریخ مزایده 1400/9/17 ساعت 9 الی 9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9الی9:30