فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی تهران خ شریعتی

92000000000

توضیحات

9909980014700292

140068460000417214
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی 000230/ج1 -از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه  9900455 مورخه  99/12/13  اجرائیه 9900455مورخه 99/12/13  محکوم لها  -آقای حامد کمالی مفرد  فرزند محمد علی -محمد حسین  کمالی  فرزند علی محمد -بهین کمالی مفرد  فرزند علی  محمد  محکوم علیهما  خانم  نجمه  حسن پور فالیز کار شالکوهی – بهین کمالی مفرد  فرزند علی محمد-فرزانه شهسواری  پاد -محسن  شهسواری پاد -محمد شهسواری پاد -محمد  شهسواری پاد  لیلا کمالی مفرد  فرزند علی محمد -حامی  کمالی مفرد فرزند علی محمد -محمد حسین  کمای مفرد  فرزند علی محمد – محسن  شهسواری پاد  فرزند هوشنگ -محمد  شهسواری پاد فرزند  هوشنگ -فرزانه  شهسواری پاد  فرزند هوشنگ -نجمه حسن پور  فالیز کار شالکوهی موضوع تقسیم ترکه   پلاک ثبتی 3519/6 حسب ارزیابی کارشناسی   به شرح ذیل  می باشد

در خصوص ارزیابی ملک پلاک ثبتی ۴۵۱۹/۶بنشانی خیابان شریعتی -پل رومی – خیابان شهید اکبری- خیابان نیلوفر -بین کوچه های زرین ۱ و زرین۲- پلاک ۱- واحد۱، اینجانب کارشناس منتخب از طرف خواهان ها(آقای حامی کمالی مفرد) از محل وقوع ملک بازدید بعمل آورده که نتیجه را بشرح زیر باستحضار میرساند..

مشخصات ظاهری ملکجهت بازدید بعمل آمده آپارتمان مورد تعرفه در غرب طبقه ی زیرزمین مجموعه ی ساختمانی هشت واحدی سه بر، جنوبا به کوچه زرین ۱ عربا به خیابان نیلوفر و شمالا به کوچه زرین ۲ بانمای سنگ مطابق پروانه اسکلت فلزی و قدمت حدود سی وچهارسال، واقع وبا ورودی درمجاورت محوطه پارکینگ ساختمان، ودوپله پایینتر از کف پارکینگ مشتمل بر حال و پذیرایی و دو اتاق خواب با کفپوش سرامیک و دیوار پوشش بکما مجهز به شومینه درحال سرویس ایرانی و حمام مجهز به فرنگی و روشویی با کف سرامیک و دیوارکاشی و آشپزخانه اپن باکف سرامیک و دیوار کاشی وکابینت فلزی با پنجره های نرگیر بسمت زرین۲ ونیلوفر ، دارای انشعابات آب وبرق وگاز بوده و گرمایش و سرمایش آن ازطریق شوفاژ و کولر آبی تامین میگردد.

نظریه کارشناسی

باعنایت به موارد مشروحه ی فوق ومساحت و موقعیت و در نظرگرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه وفارغ از موارد ثبتی وحقوقی مترقب بر ملک و مدارک ارائه شده آن، ارزشششدانگ آپارتمان فوق با منضمات و لحاظ نمودن قدرالسهم از عرصه مشاعی درصورتیکه بدهی به شهرداری ، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته ، بلامعارض بوده و منافع آن نیز به غیر منتقل نشده باشد، بمبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (نودودومیلیارد) معادل نه میلیاردودویست میلیون تومان جهت فروش ازطریق اجرای احکام برآورد و اعلام نظر میگردد.

مشخصات ثبتی ملک

بموجب مندرجات یکجلد سند مالکیت ارائه شده بشماره ورقه ی مالکیت۴۲۸۴۵۶ سری ب ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه ی زیرزمین بمساحت ۱۳۱/۵۴ یکصدو سی ویک متروپنجاه وچهار دسیمتر مربع قطعه اول تفکیکی شماره شش فرعی از سه هزار و پانصد ونوزده اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی مرقوم واقع در تجریش بخش یازده تهران با قدرالسهم از عرصه ومشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه ی اجرایی آن ذیل شماره ۹۰۱۳۳دفتر۲۱۱/۱ صفحه ۴۱۴ ثبت ومتعاقبا تمامی ششدانگ مورد ثبت سند مذکور با تمام توابع شرعیه وعرفیه ومشاعات و مشترکات ومنظمات و متعلقات طی سند قطعی شماره۴۰۴۵۴ مورخ ۸۰/۵/۳۰ به خانم پروانه شهسواری انتقال یافت.

تاریخ مزایده 1400/9/9 ساعت 13 الی 13/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت13الی13:30