فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ کرمانشاه زیباشهر

10500000000

توضیحات

9809988460500419

140050460000107187
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی  981172

نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرایی 981172 صادره از شعبه  نهم دادگاه حقوقی کرمانشاه له    امیر امینی علیه  نامدار احمدی در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک : ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم مشاع از پلاک ثبتی 2639 فرعی از 182 اصلی به آدرس کرمانشاه شهرک زیبا شهر خ 18 متری ملی کوی اول پلاک اخر شمالی قطعه 36  که کل مجتمع در 5 طبقه  شامل همکف  بصورت پارکینگ و 4 طبقه مسکونی تک واحدی که هر واحد  شامل دو اتاق خواب هال و پذیرایی و آشپزخانه سرویس بهداشتی و حمام میباشد مساحت زیربنای هر طبقه حدود 150 متر مربع میباشد محل اسانسور تعبیه شده اما اسانسور نصب نشده است  وفاقد پایانکار و سند تفکیکی میباشد که ارزش ششدانگ  آپارتمان طبقه چهارم ساختمان در حال حاضر  و با شرایط موجود با فرض نداشتن هیچگونه منع قانونی و دیون احتمالی ملک به مبلغ 10/500/000/000 ریال  که به  عنوان قیمت پایه شرکت در مزایده میباشد در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  1400/06/04کارشناسی شده است و مزایده برای روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ بهای مزایده  را حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ مزایده  به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند  و باقیمانده مبلغ مزایده را ،حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به  حساب سپرده  نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد لازم به ذکر است آپارتمان مورد مزایده واقع در طبقه چهارم فاقد  پایانکار و سند تفکیکی بوده و اجرای احکام  هیچ مسئولیتی برای انتقال سند بنام برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9