فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ کرج گلشهر

23000000000

توضیحات

140001920000211652

140001460000116565
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول 

بموجب دستور فروش  ملک  مشاع    صادره از شعبه  16 دادگاه عمومی حقوقی  کرج  خوانده  مصطفی  ردائی  و  خواهان  سمانه  ردائی  با  توجه به  دستور  فروش  صادره و بنا  به  درخواست  خواهان  به  منظور استیفای  حقوق  خود  از  سوی  این  اجرا  توقیف  و توسط  کارشناس  رسمی  دادگسترب  به  شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 20/ 9  /  1400    از ساعت9 تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

درخصوص  فروش ملک مشاعی  به  ادرس  کرج  گلشهر  کوچه  مینا    ساختمان  نگین  البرز  2  پلاک  23  طبقه  دوم  واحد  3  به  شرح  ذیل می  باشد  :

بر  اساس  بازدید  انجام  شده  آپارتمان مسکونی  واقع  در  طبقه  دوم  سمت شرقی  به  مساحت  153/23 مترمربع  که  در  ساختمانی  با  اسکلت  بتنی  و  نمای  ترکیبی  از  کامپوزیت  و سنگ  و  آجر  دارای 5  طبقه روی  پیلوت  که  در  هر طبقه 2  واحد  و در  مجموع  10  واحد  مسکونی  بوده ودارای  مشخصات  سه  خوابه  و آشپزخانه  اپن  با  کابینت  ام  دی  اف  هال  و پذیرایی  سرویس  بهداشتی  و حمام  کف از  سرامیک  و دیوار ها  از  کاغذ  دیواری  میباشد  .

به استناد  سند های  تک  برگ  ابرازی  به  شماره های  287043 و287042  هر  دو  سری  ج  96  مورخ  1397/3/20    هر  کدام  3 دانگ مشاع  از 6دانگ عرصع  و اعیان  آپارتمان  مسکونی  به  مساحت  153/23 مترمربع  که  11/64  مترمربع  آن  بالکن مسقف  بوده  و به همراه پارکینگ  وانباری  قطعه  3 به مساحت  های  11  و 3/77 مترمربع  دارای  پلاک ثبتی  44806  فرعی  از 170  اصلی ومفروز  و  مجزی  از  4543  قطعه  4  که  به  استناد  تبدیل  اسناد  مشاعی  به  شماره  43668  مورخ  1397/3/9  دفتر  خانه  58  شهر  کرج  به مالکیت  به ترتیب  سمانه ردائی  و  مصطفی  ردائی  میباشد  حوزه  ثبت  ملک  کرج  ناحیه  3  می  باشد  .

نظریه  کارشناسی  :

با  توجه  به  موارد  فوق  و موقعیت  مکانی  نوع دسترسی  و  کاربری و مساحت    ارزش  ششدانگ  عرصه واعیان  اپارتمان مذکور به مبلغ  23/000/000/000  ریال  ارزیابی  و اعلام  میگردد 

دادورزشعبه  6 اجرای احکام دادگستری کرج – صحرائی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10