فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ تهران چهارراه نظام اباد

5500000000

توضیحات

9809980242200298

140068460000415841
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی9902526/125/ج2  از شعبه 125 دادگاهحقوقی تهران -داد نامه 9801238مورخه  98/09/17    اجرائیه 9800400مورخه 98/11/29 محکوم له آقای مجید صباغی فرزندمحمد-   محکوم علیه آقای  هادی  خندانی  مقدم فریمانی  فرزند احیا  -محکوم به مبلغ 340/000/000ریال اصل خواسته – هزینه دادرسی 11/428/200ریال -نیم عشراجرای دولت 17/571/410ریال –حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 6974/15284ملکیت وثیقه گذار خانم فاطمه ابراهیمی سیاه پیرانی و دارای بازداشتی بانک مسکن به موجب سند رهنی 38934مورخ 96/12/22مبلغ 616/800/000ریال –  و با حفظ حقوق مرتهن و ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به شرح کارشناسی ذیل می باشد  باشد

آپارتمان با پلاک ثبتی 15284/  6974 اینجانب از محل مورد کارشناسی واقع در تهران، چهار راه نظام آباد، خیابان بخت آزاد، کوچه ابوالقاسم مهر، پلاک 1، واحد 8 بازدید به عمل آورده که گزارش و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

مشخصات ثبتی: سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی 5324/  3 یک دستگاه آپارتمان به شماره پانزده هزار و دویست و هشتاد و چهار فرعی از شش هزار و نهصد و هفتاد و چهار اصلی به مساحت 29/ 35 مترمربع واقع در سمت شمال غربی طبقه سوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات کدملی سند قطعه شماره 10419 مورخ 12/10/1390 دفترخانه 664 تهران به آقای محمد شیروانی ؟؟؟؟ مع الواسطه طی سند قطعی 38933 مورخ 22/12/96 دفتر اسناد رسمی شماره 201 ؟؟؟ به خانم فاطمه ابراهیمی ؟؟؟ منتقل گردید.

گزارش بازدید: محل مورد کارشناسی در طبقه سوم ساختمان واقع شده، ساختمان دارای 4 طبقه و 8 واحد مسکونی و یک طبقه پارکینگ دارد، نمای ساختمان آجر 3 سانتی متری پله و پاگرد و سنگ و بدنه اندود گچ و رنگ، کف پارکینگ موزائیک و بدنه سیمانی و ساختمان فاقد آسانسور است. واحد مورد کارشناسی یک خوابه می‌باشد، کف سیمان و در اطراف سرامیک کاری و بدنه کاغذ دیواری و سقف اندود گچ و رنگ، کف خواب سیمان و بدنه کاغذ دیواری و سقف اندود گچ رنگ آشپزخانه ؟؟؟ با کف سرامیک و بدنه کاشیکاری و اندود گچ با کابینت MDF، کف سرویس سرامیک و بدنه کاشیکاری، گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق اختصاصی می‌باشد.

نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب فوق، موقعیت و مساحت ملک و سایر عوامل مورث در قضیه و در صورت بلامعارض بودن و قابل نقل و انتقال بودن و نداشتن هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و رهن نبودن، ؟؟؟ شش دانگ آپارتمان مذکور به قیمت روز به مبلغ 5/500/000/000ریال معادل پانصد وپنجاه میلیون تومان تعیین می‌گردد.

 تاریخ مزایده 1400/9/9ساعت 12 الی 12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت12 الی12:30