فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ تهران شهرک غرب

88000000000

توضیحات

9709980000400749

140068460000417438
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001238 له آقای حمیدرضا قاسمیان طالقانی با وکالت خانم فاطمه اعتمادیان علیه 1-آقای حامد قاسمیان طالقانی، 2-آقای جواد قاسمیان طالقانی، 3-خانم سحر قاسمیان طالقانی، 4-خانم آفاق رفیعی سیاه خالسر مبنی برتقسیم ترکه شامل ملک به  پلاک های ثبتی 2691 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 10 ثبتی تهران به نشانی: تهران-شهرک غرب-فاز6-  خیابان گل افشان جنوبی-کوچه آشیان غربی-پلاک18 – طبقه چهارم- واحد8  در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصات ثبتی  طبق تصویر سندمالکیت دفترچه ای ابرازی: سندمالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در بلوک اول طبقه چهارم به مساحت 153/55  مترمربع قطعه ششم تفکیکی به پلاک شماره 2691 فرعی از 117 اصلی مفروز از پلاک های 1603 و 1604 و 1605 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 ثبتی تهران با قدرالسهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن ذیل ثبت شماره 92456 صفحه 492 دفتر 524/2 بنام آقای کریم قاسمیان طالقانی ثبت و سند آن صادر و تسلیم گردیده است. مشخصات فنی و ظاهری: آپارتمان فوق الذکر واقع در طبقه چهارم شرقی از بلوک 80 ساختمانی 5 طبقه، نما آجر سه سانتی، قدمت بیش از 30 سال، شامل طبقه همکف (طبقه همکف جهت پارکینگ ها، انباری ها و موتورخانه مرکزی) و 4 طبقه بر روی همکف، هر طبقه شامل 2 واحد مسکونی، مجموعاً 8 واحد مسکونی قرارگرفته است. درب ورودی نفررو و ماشین رو مجزی، دسترسی به طبقات از طریق راه پله و آسانسور، کف راه پله و راهروها از سنگ، پوشش بدنه دیوار راه پله و راهورها سنگ، پنجره ها آلومینیومی و درب های  داخلی چوبی می باشد. آپارتمان موردارزیابی دارای هال و پذیرایی، 2 اتاق خواب، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی میباشد. کفپوش سنگ، پوشش بدنه دیوارها گچ و رنگ، سیستم گرمایش شوفاژ، سیستم سرمایش کولرآبی و دارای انشعابات شهری آب، برق و گاز می باشد.  بازدید از داخل واحد فراهم نگردید لذا طبق دستور آن مقام محترم شرح وضعیت باتوجه به مشاعات و بازدید از بیرون و گزارش کارشناسی آقای مهندس بزرگ نیا تنظیم گردیده است. باعنایت به مراتب و مشخصات فوق الذکر و باتوجه به موقعیت محل، مساحت و سایرعوامل موثر از جمله شرایط زمانی و مکانی و با فرض قابلیت نقل و انتقال قطعی بدون لحاظ بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد حقوقی مترتب برآن ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور اعم از اعیانی و قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات و بااحتساب کلیه امتیازات و انشعابات  و تسهیلات شهری برابر با مبلغ 88/000/000/000 ریال معادل هشت میلیارد و هشتصدمیلیون تومان برآورد و اعلام میگردد مزایده در تاریخ روز 1400/09/07 از ساعت  8:00  الی  9:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                        مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت8الی9