فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ تهران حصارک شمیران

294000000000

توضیحات

8909980000400001

140068460000418259
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000488 له شرکت اگروبان  علیه آقای پرویز افشار، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 118/617/831/341 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ5/923/691/567 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک به پلاک ثبتی 879 فرعی از 7 اصلی مفروز از شماره 273 فرعی از اصلی مذکور واقع در حصارک شمیران بخش 11 تهران متعلق به شخص ثالث  توقیف و به منظور تودیع محکوم  برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، منطقه یک شهرداری- نیاوران- خیابان دکتر باهنر- میدان یاسر- انتهای یاسر- پلاک 19- پله به سمت بالا – زنگ بالا سمت چپ آپارتمان تریپلکس- طبقات دوم و سوم و نیم طبقه چهارم می باشد. سوابق و مستندات: الف-1) طبق مندرجات تصویر دو جلد سند مالکیت دفترچه ای، مضبوط در پرونده (هر سند به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ بوده)، بتاریخ ثبت 29 فروردین ماه 1375 (اصل سند ارائه نشد) ، ملک و محل آن عبارتست از: مجموعاً تمامی ششدانگ(سه دانگ مشاع+ سه دانگ مشاع) یک دستگاه آپارتمان تریبلکس قطعه هفتم تفکیکی که قسمت تحتانی آن در طبقه دوم و قسمت میانی آن در طبقه سوم و قسمت فوقانی آن در نیم طبقه چهارم قرار دارد کلاً به مساحت 351 متر و 51 دسیمترمربع (351/51) مترمربع)، که 174 متر و 16 دسیمترمربع آن که 23 متر و 51 دسیمترمربع بالکن می باشد در طبقه دوم، مساحت 136 متر و 80 دسیمتر آن که 9 متر و 13 دسیمترمربع بالکن می باشد در طبقه سوم و مساحت 40 متر و 55 دسیمترمربع همه در نیم طبقه چهارم قرار دارد و هر سه قسمت یک واحد را تشکیل می دهد به پلاک 879 فرعی از 7 اصلی مفروز از شماره 273 فرعی از اصلی مذکور واقع در حصارک شمیران بخش 11 تهران، این قطعه به قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای اشتراکی طبق قانون تملک آپارتمانها سهیم است که بموجب تقسیم نامه شماره 93385 تاریخ 74/11/04 از دفترخانه ….. با حدود اربعه ذکر شده در اسناد مالکیت مذکور. بشماره های ثبت 154425 و 154427 ، دفتر 765/2 ، صفحات 266و 268، بنام آقایان پرویز افشار فرزند محمد و ابراهیم راه روح فرزند ابوالفضل ثبت شده است. طبق مندرجات تصویر صفحات نقل و انتقال اسناد مالکیت ملک ، ششدانگ مورد ثبت پس از چند نقل و انتقال ، نهایتاً توسط مالکین وقت در تاریخ 86/05/08 طبق سند قطعی غیر منقول شماره 75660 دفترخانه 431 تهران به آقای پدرام افشار و خانم بریکتا افشار(بالمناصفه) منتقل شده است. الف-2)طبق مندرجات تصویر پاسخ استعلام شماره 140085601056018475 ، تاریخ 1400/04/28 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمیران تهران، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که قسمت تحتانی آن در طبقه دوم و قسمت میانی آن در طبقه سوم و قسمت فوقانی آن در نیم طبقه چهام قرار دارد به مساحت 351/51 مترمربع ، قطعه هفتم تفکیکی به پلاک 879 فرعی از 7 اصلی مفروز از شماره 273 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام شش دانگ یکواحد پارکینگ به مساحت 12/50 مترمربع قطعه پنجم تفکیکی و شش دانگ یکباب انباری به مساحت 9/39 مترمربع قطعه 8 تفکیکی ، ذیل ثبت 154425 و 154427 ، دفتر املاک 765/2 ، صفحه 266 و 268 ، به نام آقایان پرویز افشار و ابراهیم راه روح صادر و تسلیم ثبت شده است. سپس تمامی ششدانگ برابر سند قطعی شماره 70960 مورخ 1383/08/04 دفترخانه 431 تهران به خانم سوسن ایران فر منتقل گردید. متعاقباً تمامی ششدانگ برابر سند قطعی غیر منقول شماره 75660 تاریخ 86/05/08 دفترخانه 431 تهران به آقای پدرام افشار و خانم بریکتا افشار( هر کدام نسبت به سه دانگ ) منتقل گردید. الف-3) طبق مندرجات تصویر پاسخ استعلام تاریخ 1400/05/17 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمیران تهران، مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 879 فرعی از 7 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 351/51 مترمربع ، با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801056002867 ، مورد ثبت شماره 154425 در صفحه 266 دفتر 765 دفاتر شمیران ممیز دو حوزه ثبت ملک شمیران ، مالک خانم بریکتا افشار، مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی 186724 سری سال، با شماره دفتر بازداشتی 140005801056002867 مورد ثبت شماره 154425 در صفحه 266 دفتر 765 دفاتر شمیران ممیز دو حوزه ثبت شمیران، مالک آقای پدرام افشار ، مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی 186724 سری سال، با شماره دفتر بازداشتی 140005801056002867 مورد ثبت شماره 154427 در صفحه 268 دفاتر شمیران ممیز دو حوزه ثبت ملک شمیران ، مالک آقای پدرام افشار ، مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی 186725 سری سال، با شماره دفتر بازداشتی 140005801056002867 مورد ثبت شماره 154427 در صفحه 268 دفتر 765 دفاتر شمیران ممیز دو حوزه ثبت ملک شمیران ، مالک خانم بریکتا افشار ، مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت با شماره چاپی 186725 سری سال، به نفع، در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است…… ب) وضعیت موجود: ملک تعرفه شده در مورد کارشناسی عبارتست از یکدستگاه آپارتمان مسکونی بصورت تریبلکس که تواماً در طبقات دوم و سوم و نیم طبقه چهارم (ثبتی) ساختمان (مجموعاً 7 طبقه) ، با عمر بیش از حدوداً 25 سال ، درآدرس فوق واقع شده است. عرصه کل ملک بصورت شیبدار، با موقعیت جنوبی نسبت به گذر شمالی موجود(خیابان یاسر) بوده و در آن احداث بنا شده است. ساختمان دارای اسکلت فلزی ، سقفها تیرچه و بلوک و بتن ، سقف کل نیز بصورت شیبدار ، نمای اصلی ساختمان (شمالی) با روکار ورق های فلزی و زرد رنگ ، پنجره های منصوبه در نما از بصورت شیشه خور ، محوطه باز شمالی طبقه همکف بصورت پارکینگ واحدها می باشد. در راه پله  طبقات : کف پله و پاگرد سنگ فرش ، دیوارها سفیدکاری و رنگ کار شده بود. آپارتمان مورد کارشناسی بصورت تریبلکس بوده و طبقه تحتانی آن در قسمت شمال شامل راهرو و رودی ، آشپزخانه ، قسمت نشیمن و ناهارخوری و بالکن ، قسمت جنوبی (نیم طبقه مقابل آن) بصورت سالن پذیرایی و نشیمن و سرویس بهداشتی و بالکن جنوبی، طبقه میانی در قسمت شمالی شامل سوئیت و اتاق تی وی و سرویس بهداشتی و بالکن، قسمت جنوبی آن (نیم طبقه بالاتر ) شامل اتاق خواب مستر(حسب اعلام قبلا دو اتاق بوده)، سرویس بهداشتی حمام ، سونای خشک (با کف و دیوار چوب) ، بالکن جنوبی و نیم طبقه فوقانی آن نیز شامل اتاق اتو…… و راهرو ارتباطی با راه پله اختصاصی چوبی بود.کف سالن و نشیمن و ناهار خوری و اتاق و پله های داخلی با پوشش پارکت با قرنیز چوب، کف سرویسها و اتاق تی وی و برخی قسمتها سرامیک فرش ، بدنه دیوارها سفیدکاری و رنگ و دیوارهای سرویس و آشپزخانه کاشیکاری ، پوشش سقفها سفیدکاری و رنگ ، دارای سرویس فرنگی و بیده، درب ورودی چوبی، دربهای داخلی چوبی با رنگ پوششی ، سیستم سرمایش و سیستم گرمایش فن کویل زمینی، سالن دارای شومینه ، کابینت آشپزخانه ام دی اف کار شده بود. آپارتمان دارای انشعاب برق مستقل و تلفنهای دسترسی بوده و انشعاب آب مصرفی و گاز شهری و برق مشاعات آن با سایر واحدها بصورت مشترک بود. ساختمان فاقد آسانسور بود و دارای آیفون تصویری بود. حسب اظهار در زمان بازدید محل مورد بهره برداری آقای افشار قرار داشت. با توجه به مشخصات و موقعیت محل و مساحت و در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه ، از جمله : عمر بنا، نوع مصالح و متریال مصرفی، کاربری مسکونی، وضعیت و شرایط موجود ساختمان ، قدرالسهم آن از مشاعات و مشترکات و امکانات رفاهی و…… مندرجات پرونده و تصویر اسناد مالکیت و استعلامهای ثبتی ، قرارگیری در طبقات اعلام شده و ….. ارزش ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 7/879 بخش 11 تهران (توصیفی فوق) بهمراه انشعابات و متعلقات ، بدون احتساب هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانکها ، شهرداریها، دارایی و ….. چنانچه بلامعارض بوده و قابلیت نقل و انتقال را دارا باشد.، جهت اجرای حکم آن شعبه ، به نظر اینجانب، مبلغ دویست و نود و چهار میلیارد ریال (294/000/000/000 ریال ) معادل بیست و نه میلیارد و چهارصد میلیون تومان (29/400/000/000تومان)برآورد و اعلام می گردد و مقرر است ارزش ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 7/879 بخش 11 تهران ، در زمان ارائه نظریه کارشناسی(تاریخ 16/06/1400) به مبلغ دویست و نود و چهار میلیاردریال(294/000/000/000ریال) معادل بیست و نه میلیارد و چهارصد میلیون تومان (29/400/000/000 تومان)  میزان کل مطالبات اعلام شده (محکوم به) طبق اعلام دادورز محترم شعبه با احتساب نیم عشر (مبلغ 5/923/691/567ریال) جمعاً به مبلغ 124/541/522/908- ریال که بصورت سهمی پس از گرد کردن معادل مقدار یکصدو بیست و چهار هزار و پانصدو چهل و یک (124541) سهم مشاع از دویست و نود و چهار هزار(-294000) سهم ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی پلاک ثبتی 879 فرعی از 7 اصلی بخش 11 تهران و بصورت دانگی پس از گرد کردن معادل مقدار دو ممیز پنجاه و چهار هزار و یکصدو شصت و شش، صدم هزار (2/54166) دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان قطعه هفت تفکیکی پلاک ثبتی 879 فرعی از 7 اصلی بخش 11 تهران میباشد که مزایده در تاریخ روز 1400/09/10  از ساعت 9 الی10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد.  ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                            مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت -فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت9الی10