فروش یک دستگاه اپارتمان شش دانگ تهران تهرانسر

15800000000

توضیحات

9309988310100832

140068460000416415
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرمانشاه  بشماره 972760  مورخ 18/3/1400 محکوم علیهم دادباختگان 1-شرکت نورد فولاد 2-عباس فیروزی برسیانی3-بهروزسلیمانی 4-علیرضا سلیمانی برسیانی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  152.241.177.081ريال در حـــق محکوم له بانک صادرات با وکالت محمدصادق سهیلی  ونيز پرداخت مبلغ 1.745.260.718ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 19931  فرعی از2  اصلی  قطعه 3تفکیکی مفروز ومجزا شده از 3732فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران تهرانسر بلوار یاس خیابان نفت جنوبی کوچه46 پلاک29واحد3  و با کیفیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت هشتاد و هشت متر و پنجاه و دو دسیمتر مربع که مقدار سه متر و دوازده دسیمتر مربع آن بالکن است .واقع در طبقه دوم بانضمام یک باب انباری قطعه سوم تفکیکی به مساحت دو متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع در شمال زیرزمین با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن آپارتمان در طبقه دوم یک ساختمان شمالی با عمر حدود 18سال و چهار واحدی واقع است دارای راه پله فاقد آسانسور و نمای آن سنگ است پنجرها دارای قاب آهنی و شیشه تک جداره است آپارتمان شامل سالن پذیرایی مشرف به فضای نورگیر مشاعی شمالی و اشپزخانه با بالکن مشرف به فضای نور گیر مشاعی و توالت و حمام است پوشش کف سرامیک و پوشش دیوار گچ و رنگ است سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری و شومینه با گاز شهری است کابینت آشپزخانه ام دی اف است .طبق سند انباری دارد لیکن فاقد پارکینگ است در زمان بازدید ملک در اختیار مستاجر معرفی شد و تصویر اجاره نامه ارایه نشد.  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 15.800.000000ریال معادل یک میلیارد وپانصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید این ملک در تصرف شخص بهروز سلیمانی  می باشد ملک مسکونی می باشد در اجاره شخص به هویت مسعود باز شوستر زاده به مبلغ 100میلیون اجاره داده شده و اعتبار ملک مذکور از تاریخ 1/8/1400تا تاریخ 1/8/1401می باشد.شماره تماس اجاره کننده 09131283141می باشد . لذا مقرر گردید  ششدانگ  پلاک ثبتی بشماره 19931  فرعی از2  اصلی  قطعه 3تفکیکی مفروز ومجزا شده از 3732فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10  تهران    در روز دوشنبه مورخ 15/9/1400 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی9:30