فروش یک دستگاه اپارتمان اداری کرج چهارراه طالقانی

28000000000

توضیحات

140001920000653922

140001460000116723
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده :

  بموجب پرونده كلاسه بایگانی 0001139شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرج  در خصوص دادخواست خانم مریم کمالی با وکالت آقای صادقی به طرفیت آقای بیژن حمزه با وکالت آقای محسن قاسمی به خواسته خلع ید از سه دانگ ملک مشاعی در پلاک ثبتی 10534 فرعی از 157 اصلی با عنایت به  اینکه طرفین  توافق نموده اند که ملک از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی به فروش برسد بنا به درخواست محكوم له ملک توسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه  10-9-1400  از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قیمت كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به  شرکت  در مزايده دارند  ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

محل وقوع ملك واقع در كرج چهار راه طالقاني خيابان شهروز پلاك 96 آپارتمان طبقه همكف سمت شمال شرقي بازديد و نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد: الف- مشخصات ملك: با توجه به بازديد به عمل آمده، بناي موضوع پرونده يك دستگاه آپارتمان واقع در ساختمان 2 طبقه به انضمام همكف و زير زمين شامل 8 واحد مسكوني با موقعيت اداري ( در حال حاضر 7 واحد ) مي باشد كه مجتمع داراي اسكلت فلزي، سقف طاق ضربي، نماسازي سنگ و فاقد آسانسور بوده و انشعابات آب، برق و گاز وصل مي باشد. اين ملك شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف سمت شمال شرقي به مساحت 105/54 مترمربع قطعه 4 تفكيكي با پلاك ثبتي 10534 فرعي از 157 اصلي در ادره ثبت اسناد و املاك به ثبت رسيده است. نظر به معاينه محلي، آپارتمان تحت بهره برداري مطب دندانپزشكي و مالك سه دانك مشاع از شش دانگ آقاي بيژن حمزه بوده و بازسازي شده با كف سازي سراميك و ديوارها نقاشي داراي هال و پذيرايي، آبدارخانه، 3 اطاق و 2 سرويس بهداشتي بوده و سيستم گرمايش آن پكيج و سيستم سرمايش كولر آبي و اسپيلت مي باشد. شايان ذكر است اين آپارتمان فاقد پاركينگ و انباري مي باشد. ب- نظريه كارشناسي: با عنايت به توضيحات اعلام شده، در نظرگرفتن موقعيت مكاني، فضاي مشاعي و مشتركات، مساحت آپارتمان و دكوراسيون داخلي آن، اطلاعات اخذ شده از مشاورين املاك محلي و … و در نظرگرفتن جميع جهات موثر بر ارزيابي، ارزش روز شش دانگ اين آپارتمان به نرخ پايه مزايده به شرح ذيل ارزيابي مي گردد: 28،000،000،000 ريال معادل دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان مراتب جهت استحضار تقديم حضور مي گردد

 

دادورز اجراي احكام شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج – قباد نظري

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت8الی9