فروش یک دستگاه اره صنعتی سنگبری

280000000

توضیحات

9809982150600132

140068460000441783
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه  0000189/ج6  آقای: حسین صالحی  فرزند:  عبداله  با کدملی:  0058284494  به موجب دادنامه شماره 99001230 – 1399/06/01 اصداری از شعبه 1082 دادگاه کیفری 2 تهران و دادنامه شماره 14000478437 – 1400/01/24 اصداری از شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به پرداخت دیه میباشد و جهت اجرای حکم یک دستگاه سنگ بری 200  SMERALDA  معرفی نموده و مقرر گردیده تا دستگاه مذکور از طریق مزایده حضوری و بر اساس قیمت کارشناسی شده به فروش برسد؛

داوطلبین شرکت در مزایده میبایست تا پایان ساعت  12:00 روز  سه شنبه مورخه  1400/10/07 در شعبه 6 اجرای احکام کیفری حاضر و پیشنهاد قیمت خود را به دفتر تحویل نمایند، جلسه مزایده با حضور رئیس و مدیر دفتر شعبه و خریدارن تشکیل و از مبلغ پایه قیمت کارشناسی شروع و بدیهی است که مال موضوع آگهی به خریداری تعلق خواهد گرفت که بالاترین پیشنهاد قیمت را نسبت به سایرین، حضوری و بصورت کتبی ارائه نماید، با توجه به اینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد لذا برنده مزایده میبایست 10% از بها را فی المجلس به حساب سپرده شماره 2171299034006 نزد بانک ملی شعبه جشنواره کد 517 بنام دادسرای ناحیه 4 تهران واریز و رسید آن را تحویل و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادسرا تودیع نماید، چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی در موعد مقرر الباقی مبلغ را پرداخت ننماید از وی سلب امتیاز و مبلغ سپرده پس از کسر هزینه های انجام شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از دستگاه سنگبری تا 2 روز قبل از مزایده در شعبه حاضر تا هماهنگی ها و مقدمات بازدید از دستگاه فراهم گردد.

زمان و محل انجام مزایده:  جلسه مزایده در روز  سه شنبه  مورخه 1400/10/07  و از ساعت 11 الی 12 ظهر و در شعبه 6 اجرای احکام کیفری واقع در طبقه چهارم دادسرای ناحیه 4 تهران ( نشانی دادسرا: تهران حکیمیه بلوار بابائیان خیابان سازمان آب سابق خیابان امام حسین ) برگزار میگردد.

مورد مزایده: مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه اره صنعتی سنگبری مدل  SMERALDA 200  ایرانی برش 200 سانتیمتر کارکرده و سالم

مبلغ مزایده: بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به مبلغ 280.000.000 ریال (معادل بیست و هشت میلیون تومان) برآورد قیمت گردیده است.

نشانی دستگاه مورد مزایده: تهران خیابان شهیدعراقی بالاتر از پل بزرگراه شهید همت کوچه فرهنگستان سوم پلاک 5 – داخل پارکینگ

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت11 الی12