فروش یک دستگاه آپارتمان کرج رزکان

6265000000

توضیحات

9909983031201614

140001460000114091
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده کلاسه000322 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 2 خانواده دادگستری له معصومه رجبی  وعلیه علی سبزه پرور که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ-/1/878/888/259ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ-/93/944/412 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به 31/48 سهم از صد سهم پلاک ثبتی-/14142/162 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ21/9/1400 از ساعت 8 الی 30/8 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ -/1/972/832/671 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : وضیت ثبتی : برابر تصویر سند مالکیت تک برگی ابرازی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 65/62 متر مربع قطعه دوم تفکیکی پلاک 24217 فرعی  مفروز و مجزی شده 14142 فرعی از 162 اصلی واقع در طبقه اول سمت جنوبی که مقدار 3 متر مربع آن بالکن مسقف است به انضمام انباری قطعه 3 تفکیکی به مساحت 04/3 متر مربع واقع در همکف با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن برابر سند انتقال قطعی شماره 26741  مورخ 4/12/1399 توسط دفتراسناد رسمی 186 کرج استان البرز به علی سبزه پرور فرزند عین اله واگذار و به تاریخ 30/1/1400 ثبت و سند مالکیت تک برگ بشماره سریال چاپی 886636 ب 99 بنام نامبرده صادر گردیده است ، برابر مندرجات ظهر سند مذکور طبق دستور شماره 12847703 مورخ 28/6/1400 شعبه اول اجرای احکام مدنی فردیس در قید بازداشت می باشد . وضعیت موجود در محل : مورد کارشناسی در طبقه اول سمت جنوبی مجموعه ای مسکونی در 3 طبقه و پیلوت مشاعی واقع که هر طبقه دارای 2 واحد و جمعاً 6 واحد می باشد ساختمان دارای سازه بتنی با قدمت تقریبی 18 سال و فاقد آسانسور با نمای سنگ می باشد دارای یک اتاق خواب و پذیرائی و آشپزخانه و سرویس حمام و دستشوئی – کف سرامیک – سرویس گرمایشی پکیج و سرویس سرمایشی کولر آبی و دارای انشعاب برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد . ملک مورد نظر در زمان کارشناسی در تصرف خانواده محکوم علیه قرار داشت . نظریه کارشناسی :بنابر این باتوجه به موقعیت مکانی ملک ، کاربرسی مسکونی و راههای دسترسی و امکانات متعلقه از قبیل آب و برق و گاز و جمیع جهات موثر در ارزیابی و صرف نظر از دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ( بشرط بلا معارض بودن ) قیمت عادله شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 62/65 متر مربع پلاک 24217/162 مبلغ -/6/265/000/000 ریال    آدرس ملک مورد مزایده : کرج – شهرک رزکان – خیابان سرسبز – سنبل یکم – پلاک 16 طبقه اول سمت حیاط

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- سید جلیلی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت8الی8:30