فروش یک دستگاه آپارتمان مشاع تهران تهرانپارس

7000000000

توضیحات

9909980242301282

140068460000413210
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی  0002602/126ج 3-از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه14002904 مورخه    1400/02/04 – محکوم له  خانم محبوبه  محمد ی آزاد  فرزند  اکبر باوکالت  آقای مهردا د غنی –  محکوم علیه  خانم زهرا مولوی  فرزند  احمد- موضوع دستورفروش ملک مشاع به شماره 35616 فرعي از 88 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده 27778 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس    به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

درخصوص دعوي محكوم له ، خانم محبوبه محمدي آزاد با وكالت آقاي مهرداد غني و خانم معصومه ابراهيمي به طرفيت محكوم عليهم ، خانم زهرا مولوي و آقاي حميدرضا زينالي طرقي طي قرار كارشناسي به شماره 140068440001079499 مورخ 1400/6/22 مبني بر ارزيابي آپارتمان مسكوني جهت مزايده ، اينجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملك واقع در تهران ، تهرانپارس ، خيابان توحيد ، خيابان بيستم شرقي ، پلاك 14 ، طبقه اول ، سمت شرقي مراجعه و بازديد نمودم كه پس از انجام تحقيقات و بررسيهاي فني ، ذيلاً گزارش آن و نظريه كارشناسي اعلام ميگردد : الف- مشخصات ثبتي ملك : ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقي طبقه اول به مساحت 62/49 متر مربع كه مقدار 0/90 متر مربع آن بالكن است به شماره 35616 فرعي از 88 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده 27778 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملك تهرانپارس بانضمام انباري قطعه يك تفكيكي به مساحت 1/92 متر مربع واقع در سمت شمال شرق همكف داراي سند مالكيت به شماره سريال 100972 سري الف سال 99 مورخ 99/9/12 به نام خانم محبوبه محمدي آزاد مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ثبت و صادر و تسليم گرديده است . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 000 -030 -50501 و كدپستي واحد 1653668343 بوده و در پهنه R122 قرار دارد . ب- مشخصات فني اعياني : واحد مذكور در سمت شرقي طبقه اول ساختماني جنوبي و 5 طبقه ( همكف شامل پاركينگ و انباري + 4 طبقه مسكوني 2 واحدي روي آن ) با قدمتي حدود 20 سال واقع است . نماي ساختمان از آجر سه سانتي و پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ميباشد . واحد يك خوابه ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي MDF ، فاقد آسانسور و پاركينگ و داراي انباري و بالكن ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي است . همچنين ملك داراي انشعابات آب ، گاز و برق ميباشد . قابل ذكر است كه بازديد از داخل آپارتمان در معيت مأمور كلانتري صورت پذيرفت . ج – سوابق و مستندات : ج-1- سند مالكيت به شماره سريال 100972 سري الف سال 99 مورخ 99/9/12 ج-2- نامه شماره 139985601079023925 مورخ 99/12/20 اداره ثبت اسناد و املاك تهرانپارس ج-3- ساير مدارك د- حدود رسيدگي د-1- چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك و مستندات و اطلاعات جديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود ، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد كه در صورت لزوم و صلاحديد و صدور دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود . د-2- رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي ، محتويات پرونده ، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين ، ضوابط و مقررات حاكم و عرف جاري بوده و مسئوليت صحت ، اصالت و جامعيت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و كنترل موارد فوق خارج از صلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد . د-3- مسئوليت هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده مدارك ، اطلاعات و دلايل ميباشد و كنترل اين موضوع نيز از صلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد . د-4- استماع مطالب متداعيين و انعكاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش كارشناسي به منزله تأييد يا رد آن مطالب نميباشد . د-5- نظريه كارشناسي حاضر صرفاً در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعاوي احتمالي موضوعيت ندارد . نظريه كارشناسي : با عنايت به قرار كارشناسي صادره ، اسناد و مدارك منظم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل ، كاربري ، مساحت آپارتمان و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( آپارتمان مسكوني ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 14/000/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد . لذا ارزش متعارف روز سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ملك مذكور جهت پايه مزايده برابر مبلغ 7/000/000/000 ريال ( معادل هفتصد ميليون تومان ) ميباشد .

 تاریخ مزایده 1400/09/16 ساعت 11الی11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت11الی11:30