فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی تهران خانی ابادنو

11600000000

توضیحات

9809980210500354

140068460000411027
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده 

 

1- بموجب اجراییه  اصد اری از سوی شعبه 183 دادگاه عمومی تهران به شماره اجراییه9810420210500315، در پرونده شمارع بایگانی 983177 محکوم له: شرکت توزیع دارو پخش علیه زهرا وطن خواهاز بابت 22 فقره فاکتور جمعا با خسارت تاخیر به مبلغ 22/638/947/313 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرو مبلغ 1/131/947/365 ریال بابت نیم عشر دولتی که بابت مطالبه طلب ملک به پلاک ثبتی شماره 6682 فرعی از 112 اصلی و مجزی شده از 2395 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 تفکیکی در بخش 12 تهران که به شرح ذیل کارشناش و و در پرونده کلاسه 981708به شماره اجراییه 9810420210200270صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهراناز بابت مطالبه وجه چک که با خسارت تاخیر جمعا به مبلغ 27/548/580/044ریال در حق محکوم له شرکت دارو پخش علیه خانم زهرا وطنخواه که از بابت مطالبات پلاک ثبتی شماره 20384 فرعی از 14 اصلی مجزا شده از 268 فرعی از اصلی مذکور قطعه 33 تفکیکی واقع در بخش 12 تهرانکه به شرح ذیل کارشناسی  گردیده اسلازم به ذکر است که هر دو پرونده لف هم گردیده و یکجادر پرونده 983786 مزایده گذاشته می شود

موضوع كلاسه پرونده به شماره بايگاني 983786 از بابت ملک شمارع6682 فرعی از 112 اصلی ملک شماره 1

با سلام و احترام

عطف به ابلاغيه كارشناسي در پرونده كلاسه مزبور در خصوص ارزيابي ملك بازداشتي به آدرس تهران  خاني آبادنو  شهرك شريعتي خيابان صمدي نبش يعقوبي  مجتمع پزشكي دكتر بيابانكي  طبقه اولپلاك 332  ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل  نسبت به اجراي قرار كارشناسي اقدام و نظريه كارشناسي بشرح ذيل تقديم مي گردد

 

1قرار كارشناسي

كارشناسان منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي و مستدل خويش را درخصوص ارزش ملك مذكور به اين دادگاه تسليم نمايند

 

2 تصوير مستندات ابرازي

تصوير سند مالكيت به نام زهرا وطن خواه با پلاك ثبتي 6682 فرعي از اصلي 113 مفروز و مجزي شده از 2395 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي واقع در بخش 12 ثبتي تهران ناحيه 2 به مساحت 10269 مترمربع واقع در طبقه اول داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 850966 سري الف سال 89 شماره ثبت سند 591160 صفحه 389 دفتر 248 دفتر غار شهر ري تهران

 

3 بررسي تصوير مستندات و مشاهدات

طبق مشاهدات عيني و بررسي مدارك موجود در پرونده و مدارك ابرازي توسط طرفين آپارتمان مذكور با كاربري مسكوني در يك مجتمع پنج طبقه و با قدمت حدود 11 سال مي باشد كه داراي آسانسور مي باشد و در حال حاضر بعنوان دندانپزشكي و درمانگاه مورد استفاده قرار مي گيرد واحد مذكور با توجه به نوع فعاليت به كمك پارتيشن جهت كار درمانگاهي و دندانپزشكي فضاسازي شده است  نماي ساختمان تركيب سنگ و ورق كامپوزيت مي باشد. واحد كه در طبقه اول قرار دارد داراي سه اتاق خواب با پوشش كف سراميك پوشش ديوارها تا زير پنجره ها سنگ و مابقي نقاشي كابينت آشپزخانه ها از نوع ام دي اف سرويس ايراني  سرمايش كولر گازي گرمايش پكيج  پنجره هاي يوپي وي سي و انشعاب آب و گاز مشترك و برق مستقل مي باشد. دسترسي جهت استفاده از زيرزمين از طريق بالابر ايجاد شده است و از فضاي مشاعات زير زمين جهت انبار داروخانه و    استفاده ميشود  پوشش راه پله ساختمان سنگ بوده و نرده آن فلزي مي باشد  واحد بدون پاركينگ مي باشد

 

4 نظريه كارشناسي

با نظر به قرار كارشناسي صادره مبني بر مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي و نظريه كتبي و مستدل درخصوص ارزش ملك مذكور  و با نظر به بازديد به عمل آمده و بررسي هاي اشاره شده در متن گزارش و در صورتيكه منعي براي معامله وجود نداشته باشد و با لحاظ رفع معارض و تغييرات انجام شده در فضاي مشاعات نظير بالابر و  مطابق اسناد ابرازي در مجموع با كليه منضمات و ملحقات مربوطه ارزش ملك برابر مبلغ 25،500،000،000 ريال معادل دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون تومان تقويم و پيشنهاد مي گردد درضمن پايان كار بروز شده ارائه نگرديده و ارزيابي بدون درنظر گرفتن بدهي و رفع خلاف شهرداري بوده و صرفاً برابر اسناد اداره ثبت محاسبه شده است

موضوع: كلاسه پرونده به شماره بايگاني 983786ملک شماره 2

با سلام و احترام

عطف به ابلاغيه كارشناسي در پرونده كلاسه مزبور در خصوص ارزيابي ملك بازداشتي به آدرس: تهران – بلوار جوانه – خيابان مهران شمالي– خيابان زمزم -نبش كوچه رحيمي -پلاك 2- طبقه پنجم ، ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل و تشكيل جلسه با طرفين دعوي در محل و استماع اظهارات، نسبت به اجراي قرار كارشناسي اقدام و نظريه كارشناسي بشرح ذيل تقديم مي گردد:

 

1-قرار كارشناسي:

كارشناسان منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي، نظريه كتبي و مستدل خويش را درخصوص ارزش ملك مذكور به اين دادگاه تسليم نمايند.

 

2- تصوير مستندات ابرازي:

تصوير سند مالكيت به نام زهرا وطن خواه با پلاك ثبتي 20384 فرعي از اصلي 14 مفروز و مجزي شده از 268 فرعي از اصلي مذكور قطعه 33 تفكيكي واقع در بخش 12 ثبتي تهران ناحيه غار به مساحت88/1 مترمربع واقع در طبقه پنجم جنوبي، داراي سند مالكيت تعويضي به شماره چاپي 374556 سري ب سال 95 از اداره ثبت و اسناد شهر ري تهران.

 

3- بررسي تصوير مستندات و مشاهدات:

طبق مشاهدات عيني و بررسي مدارك موجود در پرونده و مدارك ابرازي توسط طرفين، آپارتمان مذكور با كاربري مسكوني در يك مجتمع هفت طبقه بصورت دو بلوك مجزا و با قدمت حدود 6 سال مي باشد كه داراي آسانسور مي باشد و طبقات همكف و زيرهمكف بعنوان پاركينگ استفاده مي گردد. نماي ساختمان سنگي مي باشد. واحد موردنظر كه در طبقه پنجم قرار دارد داراي دو اتاق خواب با پوشش كف سراميك، پوشش ديوارها نقاشي، كابينت آشپزخانه ها از نوع ام دي اف، سرويس ايراني، سرمايش كولر آبي، گرمايش شوفاژ، پنجره هاي فلزي و انشعاب آب و گاز مشترك و برق مستقل مي باشد. واحد داراي شيرآلات ايراني و آيفون تصويري مي باشد و دسترسي حمام از داخل اتاق خواب مي باشد. پوشش راه پله از نوع سنگ گرانيت و نرده هاي فلزي مي باشد.

 

4-نظريه كارشناسي:

با نظر به قرار كارشناسي صادره مبني برمطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي و نظريه كتبي و مستدل درخصوص ارزش ملك مذكور و با نظر به بازديد به عمل آمده و بررسي هاي اشاره شده در متن گزارش و در صورتيكه منعي براي معامله وجود نداشته باشد و همچنين عدم هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و بلامعارض بودن، در مجموع با كليه منضمات و ملحقات مربوطه، ارزش ملك برابر مبلغ 11،600،000،000 ريال معادل يك ميليارد و صد و شصت ميليون تومان تقويم و پيشنهاد مي گردد. درضمن پايان كار بروز شده ارائه نگرديده و ارزيابي بدون درنظر گرفتن بدهي به شهرداري بوده و صرفاً برابر اسناد اداره ثبت محاسبه شده است .ی فوق در  تاریخ1400/09/20 از ساعت 12 الی 12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12الی12:30