فروش یک دستگاه آپارتمان شش دانگ تهران مجیدیه شمالی

69000000000

توضیحات

9909980241500216

140068460000413221
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/9900732/118ج-دادنامه 9900629مورخ 1399/4/30-محکوم له خانم کیمیا کمالی معانی فرزند موسی -محکوم علیه آقای کامبیز کمالی معانی فرزند موسی-موضوع دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 45/3179مفروز ومجزی از 1878فرعی از اصلی بخش 11 تهران حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذل می باشد

آدرس ملک: تهران- مجیدیه شمالی- میدان ملت- خیابان شهید مرتضی میرزا علی- پلاک64 (کد ملک 49627002)- طبقه اول سندی  طبقه دوم رویتی)- واحد2- پلاک آب10600/33764

قرار کارشناسی: ارزیابی ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه اول به پلاک ثبتی 3179/45 اصلی بخش11 تهران

اسناد و مدارک ابزاری: عرصه و اعیان آپارتمان به پلاک ثبتی 3179/45 اصلی مفروز و مجزی شده از 1878 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به مساحت41/110 متر مربع واقع در طبقه یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و… و عطف به تصویر پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت لویزان تهران به تاریخ 31/3/1399 به شماره 139985601151004905 در رابطه با ملک موصوف و… عطف به تصویر صورتمجلس تفکیکی ابرازی ساختمان به شماره 30801 مورخ 29/11/67 ملک به پلاک ثبتی 1878/44و45 اصلی، عرصه ملک 300متر مربع، ساختمان شامل 3 دستگاه آپارتمان به مساحت هر یک41/110مترمربع، طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و موتورخانه و … و عطف به تصویر و عطف به تصویر سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران ملک موصوف به شماره 49627002 وپهنه ملک122 ،ملک در محدوده بافت ناپایدار و بافت فرسوده قرار ندارد و… 

مشخصات ملک: آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول سندی (طبقه دوم رویتی) یک ساختمان 3 طبقه به انضمام زیرزمین واقع بوده، قدمت ساختمان ساختمان حدودأ 33سال ساخت و دارای نمای سنگ، فاقد آسانسور، طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و موتورخانه، و 3طبقه دیگر در هر طبقه یک واحد و جمعأ 3واحد مسکونی بوده و لازم به ذکر است حسب مندرجات صوت مجلس تفکیکی و پایانکار ابرازی عرصه ملک بصورت جنوبی با بر حدودأ 10متر به گذر ضلع شمالی و مساحت عرصه 300مترمربع می باشد.

آپارتمان مذکور در طبقه اول سندی (طبقه دوم رویتی) به مساحت 41/100مترمربع، آپارتمان مشتمل بر سه اتاق خواب با کفسازی پارکت، آشپزخانه معمولی با کابینت فلزی و کفسازی سنگ و بدنه کاشی، هال و پذیرایی با کفسازی پارکت و بدنه گچکاری و نقاشی، حمام با توالت فرنگی و سرویس بهداشتی ایرانی، پنجره ها فلزی، درب ورودی چوبی با حفاظ آکاردئونی و درب مضاعف فلزی با شیشه خور در داخل مجاور ورودی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ(فاقد رادیاتور)، دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا می باشد و ضمنأ در زمان بازدید مورخ 26/3/1400 اینجانب که در معیت خواهان خانم کیمیا کمالی معانی انجام شد آپارتمان فاقد سکونت و بهره برداری بود.

نظریه کارشناسی:

با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت (تاریخ بررسی 26/3/1400) و موقعیت طبقه و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدودأ 33سال ساختمان و با توجه به سایر عوامل موثر و با نظر به قدرالسهم از عرصه آپارتمان مذکور و نظر به استعلام ملک در سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران و به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه اول به پلاک ثبتی 3179/45 اصلی جهت اجرای احکام جمعأ به مبلغ شصت و نه میلیاردریال معادل شش میلیاردو نهصد میلیون تومان69/000/000/000ریال ارزیابی و اعلام می گردد.

تاریخ مزایده  1400/9/15 ساعت 12 الی 12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 و یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود . مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت12الی12:30