فروش یک دستگاه آپارتمان تهران یوسف آباد

52000000000

توضیحات

9909980227500853

140068460000413614
اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده کلاسه /ج      (دستور فروش)

به موجب دادنامه به شماره (140068390002147409 ) مورخ (1400/02/26 ) خواهان حمید مهدوی و خوانده محمد علی کرمانشانچی   موضوع دستور فروش ملک مشاع که در راستای حسب تقاضای خواهان که شامل : پلاک ثبتی 23114 فرعی از 3526 اصلی مفروزی از 86 بخش 3 شهرستان تهران  به مساحت 141/88 متر مربع  متعلق به طرفین پرونده  توسط کارشناسی رسمی به شرح ذیل به مبلغ 52/000/000/000 ریال (پنج میلیاردو دویست میلیون تومان) ارزیابی گردیده است.

1-نام صاحب ملک: به صورت مشاعی

خواهان :  حمید مهدوی  فرزند قربانعلی  (سه دانگ )

خوانده : آقای محمد علی کرمانشانچی فرزند کاظم  (سه دانگ )

2-آدرس ملک :،تهران محله یوسف آباد  خ شهید جهان آرا  خیابان  42/1 پلاک 18

احتراما، بازگشت به قرار کارشناسی صادره در پرونده اجرایی کلاس 0000047در خصوص ارزیابی یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۱۱۴ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی واقع در بخش ۳ ثبتی تهران، پس از بازدید از آپارتمان مورد تعرفه به نشانی: تهران – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)- خیابان جهان آرا – خیابان42/1 – پلاک ۱۸- طبقه یک- سمت شرقی و ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک موجود ابرازی و انجام بررسیهای لازم، گزارش کارشناسی به شرح زیر باستحضار می رساند:

مشخصات ثبتی طبق گواهی عدم افراز به شماره ۰۰۰۱۰۷۷ مورخ 1399/09/24 صادره از اداره ثبت در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه، نما آجر سه سانتی، شامل طبقه زیرزمین (طبقه زیرزمین جهت انباری ها و موتورخانه مرکزی) طبقه همکف جهت پارکینگ ها و ۳ طبقه مسکونی بر روی همکف، هر طبقه شامل دو واحد مسکونی، مجموعا ۶ واحد مسکونی قرار گرفته است. درب ورودی نفررو و ماشین رو مجزی و از جنس پروفیل آهنی، دسترسی به طبقات از طریق راه پله، ساختمان فاقد آسانسور، کف راه پله و راهروها از سنگ، پوشش بدنه دیوار راه پله و راهروها سنگ، پنجره ها آلومینیومی و درب های داخلی چوبی می باشد. آپارتمان مورد ارزیابی دارای هال و پذیرایی، سه اتاق خواب، آشپزخانه معمولی با کابینت ام دی اف، حمام، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و بالکن می باشد. کفپوش در هال و پذیرایی سنگ، در اتاق ها موزائیک و در آشپزخانه و سرویس ها سرامیک، پوشش بدنه دیوارها در هال و پذیرایی اسناد و املاک ولیعصر (عج) تهران:

سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ۲۳۱۱۴ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۸۶ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۸ تفکیکی واقع در بخش ۳ تهران به مساحت141/88  مترمربع بانضمام ششدانگ یکباب انباری به مساحت 43/29 مترمربع، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن – مالکیت محمدعلی کرمانشاچی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۸۹۱۱ سری ج سال ۹۶ با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۴۹۰۱۵۰۶۶ ثبت گردیده است. مالکیت حمید مهدوی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۱۱۸۸۵ سری ه سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۴۹۰۱۰۸۵۹ ثبت گردیده است. در نامه فوق آورده شده است که؛ لذا با عنایت به مراتب بالا و وضعیت پلاک مذکور از حيث نوع ملک که یک دستگاه آپارتمان می باشد و مساحت مورد تقاضا پلاک ثبتی مذکور غیر قابل افراز تشخیص و اعلام می گردد.

مشخصات فنی و ظاهری

آپارتمان فوق الذكر واقع در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه نما آجر سه سانتی شامل طبقه زیر زمین (طبقه زیرزمین جهت انباری ها  موتور خانه مرکزی ) طبقه همکف  جهت پارکینگها و سه طبقه مسکونی بر روی همکف هر طبقه شامل دو واحد مسکونی مجموعا شش واحد مسکونی قرار گرفته است. درب ورودی نفر رو و ماشین رو مجزی و از جنس پروفیل آهنی دسترسی به طبقات از طریق راه پله ساختمان فاقد آسانسو ر کف راه پله و راه روها از سنگ وپوشش بدنه دیوار راه پله و راه روها سنگ پنجره ها الومینمی و دربهای داخلی چوبی میباشد .آپارتمان مورد ارزیابی دارای هال و پذیرایی  سه اتاق خواب آشپزخانه معمولی با کابینت ام دی اف حمام سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و بالکن میباشد .کفپوش در هال و پذیرایی سنگ در اتاقها موزاییک و در آشپزخانه و سرویسها سرامیک پوشش بدنه دیوارها در هال  پذیرایی و اتاق خوابها گچ و رنگ، سیستم گرمایش شوفاژ و شومینه، سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات شهری آب، برق و گاز می باشد.

 

۳) نظر کارشناسی:

با عنایت به مراتب و مشخصات فوق الذکر و با توجه به موقعیت محل، مساحت و سایر عوامل موثر از جمله شرایط زمانی و مکانی و با فرض قابلیت نقل و انتقال قطعی و بدون لحاظ بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور اعم از اعیانی و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و با احتساب کلیه امتیازات و انشعابات و تسهیلات شهری برابر با مبلغ52.000.000.000

ریال معادل پنج میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

 

مقرر گردید  ملک مذکور در روز    شنبه        در تاریخ 1400/09/20   از ساعت    9  الی 9/30    در واحد مزایده مجتمع قضائی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد  مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. در غیر این صورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تأیید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد  شد. کسانی که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک مذکور ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی9:30