فروش یک دستگاه آپارتمان تهران خ پلیس

14400000000

توضیحات

9909982161101202

140068460000409068
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

با توجه صدور دادنامه شماره  140068390000434710  صادره از شعبه 46  دادگاه عمومی تهران محکوم له : خانم هیلدا فراقی فرزند:  محمدرضا  بطرفیت محکوم علیه: آقای ایلیا احدی مقدم با ولایت سیامک احدی مقدم  فرزند: سیامک محکوم به:  دستور فروش آپارتمان مشاع  به پلاک ثبتی : 4404 فرعی از 6761 اصلی مفروز و مجزا شده از 1452 از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران؛ بلحاظ عدم قابلیت افراز و با احراز مالکیت طرفین و با توجه به قابل افراز نبودن ملک موصوف به موجب تصمیم شماره 39985601025020821  مورخ  1399/7/9  اداره ثبت اسناد و املاک تهران  و بلحاظ عدم پرداخت تقسیم و افراز  از سوی محکوم علیه و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش شش دانگ  یک دستگاه آپارتمان بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به طرفین پرونده صادر شده است. ؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده ملک موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بازدید واقع در: تهران، خیابان پلیس، خیابان شهید ادیبی،کوچه حائری یکم، پلاک 34 ،طبقه2 واحد 3  بشرح ذیل می باشد:

مشخصات آپارتمان  :

براساس اسناد ومدارک ابرازی ملک فوق یک دستگاه آپارتمان به مساحت 13/62 متر واقع در شمال طبقه اول ساختمانی 6 طبقه شامل زیرزمین( پارکینگ و انباری) و 5 طبقه 2 واحدی مسکونی روی پارکینگ که جمعا 10 واحد مسکونی می باشد. ساختمان مذکور از قدمتی حدود 20 سال بهره مند می باشد و شامل: اسکلت فلزی، نمای ساختمان سنگ، کف ودیوار راه پله سنگ با نرده فلز، دارای آسانسور، کف آپارتمان سرامیک، پنجره فلزی، کابینت mdf، سرویس ایرانی و فرنگی ، سرمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی، کف و دیواره پارکینگ سنگ و ورودی پارکینگ از ضلع جنوبی کوچه ادیب، دارای آیفون تصویری.

مشخصات ثبتی و بازدید آپارتمان  :

بر اساس تصویر سند مالکیت به شماره 262676  مورخ 24/10/79 صفحه 357 دفتر 1724 اداره ثبت اسناد و املاک، ملک فوق عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول سمت شمال به مساحت شصت و دو متر و سیزده دسیمتر مربع که مقدار سی متر و یک دسیمتر مربع آن به صورت بنای پیشرفته به فضای خیابان هفده متری اصلی است قطعه سوم تفکیکی پلاک چهار هزار و چهارصد و چهار فرعی از شش هزار و هفتصد و شصت و یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک یکهزار و چهارصدو پنجاه ودو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران و ششدانگ یک باب انباری به مساحت دو متر وپنجاه ودو دسیمتر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات و مشترکات از خانم زهرا بهشتی و غیره به موجب سند شماره 414 مورخ 05/10/79 دفتر 615 تهران .ضمنا ملک فوق فاقد پارکینگ میباشد.سپس به موجب سند شماره 381386 مورخ 16/11/89  صفحه 262 دفتر 2497 تهران، سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک فوق به نام خانم هیلدا فراقی سند ثبت و صادر می گردد.

قیمت آپارتمان :

باتوجه به توضیحات فوق الذکر و براساس تصویر مدارک ابرازی و فارغ از اثبات اصالت اسناد و مدارک ابرازی در زمان ارائه گزارش ، بدون در نظر گرفتن تعهدات یا دیونی که ممکن است وجود داشته باشد، بطوریکه نقل و انتقال آن بغیر هیچگونه منع قانونی نداشته باشد ، قیمت پایه مزایده شش دانگ  ملک فوق  به تاریخ 31/05/1400  به مبلغ 14.400.000.000 ریال معادل یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان تعیین و تقویم میگردد.

نحوه برگزاری مزایده :

بعد از جری تشریفات، مقرر گرديد خودروی سواری موصوف در مورخ  1400/9/2  ساعت 9:30 صبح در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدر از طریق مزایده مطابق مقررات زیر به فروش برسد:

الف) مدارک لازم جهت حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تهیه و پر کردن فرم درخواست شرکت در جلسه مزایده بطور کامل و با قید مشخصات موضوع مزایده (فرم مذکور از واحد فتوکپی مجتمع قابل تهیه است)؛

2)    کارت ملی معتبر و الصاق تصویر کارت ملی به فرم شرکت در جلسه؛

3)    چک تضمین شده به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی نهایی شخص متقاضی در وجه اجرای احکام مدنی این مجتمع به شناسه ملی 14002867577 به شماره سیبای 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران؛

ب) مقررات حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد.

2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست.

3)    چنانچه متقاضی تشخیص دهد که موضوع مزایده به قیمت بالاتر از مبلغ کارشناسی به فروش خواهد رسید، حسب تشخیص خود و به میزان مبلغ مازاد متصوره خود، چک موضوع بند (الف-3) را به همراه داشته باشد. زیرا جهت جلوگیری از افزایش قیمت های صوری و غیر واقعی، در هر مرحله از افزایش مبالغ پیشنهادی، مابه التفاوت چک های مذکور در جلسه مزایده فی المجلس از متقاضی اخذ می گردد.

4)    ارائه مدارک موضوع بند (الف) صرفاً جهت شرکت و حضور در جلسه مزایده می باشد و بعد از شروع جلسه و قرائت مبالغ پیشنهادی هر متقاضی و مشخص شدن بالاترین مبلغ پیشنهادی، از سایر متقاضیان خرید سؤال خواهد شد که آیا پیشنهاد بالاتری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، افزایش مبالغ پیشنهادی تا جایی که نهایتاً پیشنهاد بالاتر دیگری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت.

5)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود.

6)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست.

قيمت مورد مزایده از پايه مبلغ ارزيابي شده کارشناسی شروع و به شخص حقيقي یا حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از سیر مراحل قانوني و صدور دستور تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل می گردد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02ساعت9:30