فروش یک دستگاه آپارتمان تهران خ ستارخان

35900000000

توضیحات

9809980229201184

140068460000414211
اجراي احكام شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره 140068420000162857مورخ 1400/3/15له خسرو شاه ویسی وغیره علیه محب اله شاه ویسی وغیره بخواسته فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 61110فرعی از2395اصلی قطعه اول بخش10تهران که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 35/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

 1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: وراث مرحوم شاه ویسی (خسرو شاه ویسی)

 2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: تهران خیابان ستارخان خ خسرو جنوبی کوچه 25 شرقی پ 15 واحد 1

 بر اساس رونوشت سند مالکیت به شماره 227684 سری الف سال 83 ملک مورد نظر عبارتست از شش دانگ مشاع یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول به مساحت 105/59 متر مربع قطعه 4 تفکیکی به شماره ملک 2395/61110مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران با حق استفاده از تراس به مساحت 7/99 متر مربع به انضمام پارکینگ قطعه 4 تفکیکی و انباری قطعه 4 تفکیکی در همکف

ملک اصلی در شمالی معبر عمومی قرار داردو ساختمان آن مشتمل بر 5 طبقه با همکف می باشد واحد آپارتمانی مورد نظر در طبقه اول قرار دارد عرصه به صورت شمالی با نمای سنگ می باشد پنجره های فلزی با شیشه تک جداره کف و بدنه راه پله تا دو متر سنگی و کف و بدنه زیر زمین تا یک و نیم متر سنگ است .

واحد آپارتکانی دارای دو اتاق خواب ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام است کف واحد سنگ فرش شده است سیستم سرمایشی واحد استفاده از کولر آبی و اسپلیت و سیستم گرمایشی آن استفاده از شوفاژ مرکزی است .

واحد آپارتمانی دارای انشعابات شهری مستقل و آب و گاز مشترک است ساختمان فاقد آسانسور است . قدمت ساختمان حدود بیست و شش سال است .

آشپزخانه واحد اپن و mdf  و گاز روی میزی و هود است .

بالکن سراسری در جنوب بنا است هال و پذیرایی دارای شومینه و اطراف سقف تزئینات گچی و نورپردازی شده است

سیستم موتور خانه مرکزی در زیرزمین قرار دارد . ساختمان دارای آیفون تصویری می باشد .

  3-وضعیت ثبتی: بر اساس رونوشت سند مالکیت به شماره 227683و227684 سری الف سال 83 ملک مورد نظر عبارتست از شش دانگ مشاع یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول به مساحت 105/59 متر مربع قطعه 4 تفکیکی به شماره ملک 2395/61110مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران

 4-مورد مزایده ششدانگ پلاک مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 35/900/000/000 ریال تعین نموده است .

 مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ1400/9/15 از ساعت 13 الی 13/30 در شعبه32 مجتمع قضایی شهیدمدنی واقع تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

   شعبه 32اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

  

تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت13الی13:30