فروش یک دستگاه آپارتمان تهران خ دماوند

8300000000

توضیحات

9809980241600281

140068460000408618
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی9900771/ج1/119 از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه  9900437 مورخه  99/04/04  –  محکوم له خانم  زریماناظوری  فرزند عباس   – محکوم علیهماخانم   فریبا ناظوری  فرزند عباس -خانم عسل ناظوری فرزند عباس-خانم زهره ناظوری فرزند عباس-آقای محمد ناظوری فرزند عباس-خانم الهام مرادی-دادسرای ناحیه 25 ویژه  امور  سرپرستی  و محجورین  و خواسته پلاک ثبتی 22344 فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران .  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

خواسته تقسیم ترکه که پس از انصراف نامبرده از پیگیری پرونده، و درخواست پیگیری فرآیند مزایده اموال توقیفی توسط خانم الهام مرادی و دستور آن مقام محترم مبنی بر ادامه عملیات اجرایی و ابلاغ قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی ششدانگ پلاک ثبتی 22344 فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران .

اینجانب کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده ، در راستای اجرای قرار کارشناسی به اتفاق خواهان به محل وقوع ملک به نشانی تهران – خیابان دماوند – خیابان پدر ثانی -خیابان ادوین شاهمیریان – پلاک ۱۵ مراجعه و از محل بازدید نمودم. در زمان بازدید واحد مربوطه واقع در زیر طبقه همکف خالی از سکنه و مقفول بود.

مشخصات ثبتی :

به موجب رونوشتگزارش شماره 53111/ش  مورخ 02/10/86 صادره از حوزه ثبت ملک شمال شرق تهران (ارایه شده از سوی خواهان) سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 98/68 متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره 22344 فرعی از ۲۲، 7 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۵۶۴۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۲ تهران با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها ، انتقالی از آقای حمید درویش به موجب سند قطعی شماره 5662 مورخ 05/03/76 دفتر خانه ۳۲۴ تهران ذیل ثبت 232204 صفحه ۲۱۴ دفتر املاک به نام آقای عباس ناظوری فرزند علی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب نامه شماره ث ج ۸۶ / 1674 مورخ 03/05/86 اجرای احکام خانواده یک بازداشت شد که طی نامه شماره 23276/ش مورخ 16/05/86 نیز پاسخ به قاضی محترم اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران اعلام گردیده است.

گواهی حصر وراثت:

به موجب گواهی حصر وراثت شماره 86/119/423 مورخ 21/5/1386 (مضبوط در پرونده) شادروان عباس ناظوری به شماره شناسنامه ۲۰۶ در تاریخ 13/11/85 در گذشته و ورثه حين الفوت و محدود به یک همسر و ۲ فرزند پسر و ۳ فرزند دختر است و ورثه دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد، یک هشتم از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار سهم همسر متوفی و بقیه به نسبت سهم پسر ۲ برابر سهم دختر قابل تقسیم می باشد.

سپس احدی از وراث ذكور نامبرده به نام علیرضا ناظوری فوت شده و به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۱۱۹۰ مورخ 10/10/86 (مضبوط در پرونده) شادروان علیرضا ناظوری به شماره شناسنامه ۶۵۸۱ در تاریخ 20/02/86 در گذشته و ورثه حين الفوت وی محدود به مادر و یک همسر و یک فرزند دختر است و ورثه دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیوانی که بر ترکه تعلق می گیرد، یک هشتم از بهای ابنیه و اشجار و اموال منقول سهم همسر متوفی و یک ششم از ماترک به مادر متوفی و مابقی سهم دختر متوفی می باشد.

مشخصات کلی ساختمان:

این واحد واقع در طبقه زیر زمین ساختمان با بنای موجود ۵ طبقه است که نسبت به گذر ۶ متری موجود شمالی است، این بنا شامل زیر زمین و طبقه همکف و طبقات اول تا سوم است و طبقات توسط یک دستگاه راه پله که از طبقه زیر زمین تا بام و خرپشته امتداد دارد قابل دسترسی هستند . مساحت زیر زمین ۶۸٫۹۸ متر مربع است و تراز كف آن نسبت به کف حیاط ۵ پله پایین تر است نور واحد از ضلع جنوبی (حیاط) و ضلع شمالی (نورگیر) تامین می شود. و حسب اظهار خواهان (خانم الهام مرادی) که قبلا در این واحد ساكن بوده ، کف واحد سرامیک است شامل یک اتاق خواب و آشپزخانه اپن و انباری و سرویس ایرانی بانضمام روشویی و حمام است گرمایش واحد توسط بخاری گاز سوز و آبگرم واحد توسط آبگرمکن دیواری و سرمایش واحد توسط کولر آبی تامین می گردد. نمای ساختمان و سطح دیوار های حیاط آجر سه سانتی و پنجره ها از پروفیل آهنی رنگ شده و درب های داخلی چوبی با چهارچوب آهنی می باشد. این واحد دارای اشتراک برق مجزا و اشتراکات گاز و آب مشاعی است. گرمايش آن توسط بخاری گاز سوز و سرمایش توسط کولر آبی تامین می گردد. قدمت بنای موجود در حدود ۲۵ سال تخمین زده می شود. و در زمان بازدید خالی از سکنه بود.

بر اساس سامانه طرح تفضیلی شهرداری تهران این پلاک ثبتی در پهنه R122 واقع شده و در بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد.

بدیهی است در صورت ارایه مدارک موثر در نتیجه گزارش از سوی طرفین، با دستور آن مقام محترم قضایی این گزارش قابل بازنگری و تدقیق خواهد بود.

نظریه کارشناسی :

با توجه به موارد مشروحه فوق و دیگر عوامل موثر در تعیین قیمت نظیر ، موقعیت ملک و دسترسی ها و أبعاد و مساحت و قدمت بنا و با عنایت به مشاهدات و متناسب با بهای منطقه ای ، فارغ از موارد ثبتی و حقوقی، صرفنظر از کلیه بدهی های مالیاتی ، عوارض و وام بانکی و سایر دیون متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا واگذاری ها و محدودیت های احتمالی و در صورت قابل انتقال بودن، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان و مشاعات و متعلقات پلاک ثبتی 22344/ 7022 با مساحت 98/68 متر مربع واقع در زیر زمین به مبلغ ۸،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (هشت میلیارد و سیصد میلیون ریال) ارزیابی و به عنوان قیمت پایه مزایده جهت آن اجرای احکام محترم اعلام می گردد.

بر این مبنا و با استناد به گواهی های حصر وراثت مذکور، سهم ورثه شادروان عباس ناظوری به شرح زیر است:

سهم همسر مبلغ ۱،037،۵۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار) ریال

سهم هر فرزند دختر مبلغ ۱،037،۵۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار) ریال

سهم هر فرزند پسر مبلغ 2.075،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد و هفتاد و پنج میلیون) ریال

و سهم هر یک از ورثه روانشاد علیرضا ناظوری به شرح زیر است:

سهم مادر مبلغ  346.525.000 (سیصد و چهل و شش میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) ریال.

سهم همسر مبلغ 259.375.000 ( دویست و پنجاه و نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ) ريال.

و سهم دختر مبلغ 1.469.100.000  (یک میلیارد و چهار صد و شصت و نه میلیون و یکصد هزار) ریال   

 تاریخ مزایده  1400/09/01ساعت 11الی 11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/01ساعت11الی11:30