فروش یک دستگاه آپارتمان تهران خ ثانی

19000000000

توضیحات

9609980241500103

140068460000408214
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/000145/118ج-دادنامه 9600511مورخ 96/5/2-اجراییه 980048مورخه 98/2/9-97001309مورخ 97/9/19شعبه 13تجدیدنظر استان تهران -محکوم له آقای علیرضا دارچین فرزند محمدحسن-محکوم علیه خانم هدیه اشکان فر -محکوم به 540/000/000ریال – خسارت تاخیرتادیه 1/723/361/345ریال -هزینه کارشناسی 53/000/000ریال -هزینه دادرسی -گواهی از شعبه بدوی نیم عشراجرای دولت 115/818/068 ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 7022/32554مفروز از 86فرعی از اصلی و دادرای موارد بازداشتی از اداره چهارم اجرای اسنادرسمی 14001301مورخه 1400/8/3مبلغ 400/000/000ریال بعلاو حقوقق متعلقه 20/000/000ریال بانک اقتصاد نوین 140/011/156مورخه 1400/7/10مبلغ 3/489/111/259بعلاوه خسارت روزانه 2/065/223ریال و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی با حفظ حقوق بازداشت کنندگان به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما در اجرای قرار کارشناسی ارجاع شده به اینجانب در پرونده کلاسه مذکور  جهت ارزیابی ملک به نشانی ذیل به محل اجرای قرار مراجعه و از ملک مذکور بازدید بعمل آمد که نظر کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد

نشانی تهران  خیابان ثانی  خیابان سمنگان  پلاک ۲۹  طبقه زیر همکف

وضعیت ثبتی

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در زیر زمین به مساحت 91/69 متر مربع  قطعه ۴ تفکیکی  به شماره ۳۲۵۵۴ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۸۶ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران و شش دانگ دو باب انباری به مساحت های 2/75متر مربع و 33/80مترمربع قطعات اول و دوم تفکیکی واقع در طبقه همکف و زیر زمین  با قدر السهم از عرصه سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن

وضعیت اعياني

مورد بازدید یک باب آپارتمان مسکونی با قدمت حدودا ۲۶ سال  در طبقه زیر زمین یک مجتمع مسکونی تجاری ۵ طبقه  دارای سالن پذیرایی  یک اتاق  آشپزخانه با کابینت سرویس بهداشتی ایرانی  حمام  انباری ها به مساحت های 2/75متر مربع و 33/80 مترمربع  پوشش کف سرامیک  پوشش دیوار رنگ آمیزی  پنجره ها فلزی  دارای پنجره نور گیری از سمت حیاط  نما سنگ  سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی  رادیاتور و شومینه  دارای انشعاب آب و برق و گاز و در حال حاضر بصورت تخلیه مشاهده گردید

نظر کارشناسی

با عنایت به مراتب فوق و لحاظ کردن مواردی نظیر موقعیت زمانی و مکانی ملک معرفی شده و قدمت آن صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی  بدون لحاظ کردن هر گونه بدهی احتمالی ملک مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی و موارد ثبتی و حقوقی مترتب  ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 7022/32554به مبلغ 19/000/000/000ریال معادل یک میلیارد و نهصد میلیون تومان اعلام میگردد

در صورت ارایه هر گونه اسناد مثبته که موثر در نظر کارشناسی باشد با نظر مقام محترم قضایی گزارش فایل بازنگری میباشد

تاریخ مزایده  1400/9/15  ساعت 9 الی 9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی9:30