فروش یک دستگاه آپارتمان اداری کرج محمدشهر

5600000000

توضیحات

9809982612000070

140001460000113685
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب پرونده کلاسه 0000161 مطروحه  در  این اجرا  و  با عنایت  به  صدور  اجراییه  صادره از شعبه 20  دادگاه عمومی حقوقی  کرج له : حمید  شاه  محمدی  و خدیجه  جلیلوند  علیه  :  ابوذر  نوروزی  استخر  سری محکوم  علیه  محکوم  است  به پرداخت  و خسارت قراردادی و نیز  هزینه  دادرسی  و پرداخت  قدرالسهم  از هزینه های  مربوط  به  پایانکار  وتکمیل  مشاعات  و  تاسیسات جمعاً به مبلغ  2/834/748/765  ریال  که  در  این  راستا  پلاک  ثبتی  4425  فرعی  از  362  اثلی  به  میزان  3/03  دانگ  از ششدانگ  پلاک  ثبتی  مذکور شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/09/03 از ساعت 9صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 2/834/748/765 ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:بازگشت  به  پرونده  اجراءشماره بایگانی  0000161  در  خصوص  ارزیابی  ششدانگ  یک واحد اداری  تحت  پلاک  ثبتی  362/4425  قطعه  83  تفکیکی  واقع  در  کرج  ابتدای  محمد  شهر  مجتمع  تجاری اداری  الماس  شهر  طبقه  5  واحد  جنوبی  شماره  83  به  شرح  ذیل  می  باشد  :مشخصات  سند  :ششدانگ  یک  دستگاه  آپارتمان  اداری  به  مساحت  55/79  متر مربع تحت پلاک  ثبتی  362/4425    مفروز  ومجزی  از  329  اصلی  قطعه  83  تفکیکی  واقع  در  طبقه  45  با  قدرالسهم  از  عرصه وسایر مشاعات  و مشترکات  طبق  قانون  تملک  اپارتمانها  و  آئین  نامه  اجرایی  آن  به مالکیت  آقای  ابوذر نوروزی  استخر  سری  دارای  سند  چاپی  شماره 238529  سری  ج  سال  97  که  ششدانگ  پلاک فوق  به موجب  دستور  شماره  1398132000660645  مورخ  1398/6/28  شعبه اول  اجرای  احکام  دادگستری  شهرستان کرج  بازداشت  می باشد.واحد  اداری  مورد نظر  در  طبقه  پنجم  جنوبی  قطعه 83  تفکیکی  در  مجتمع  اداری  10  طبقه الماس  شهر    با مشخصات  فنی  ساختمانی  سازه  اسکلت  بتنی  سقف  تیرچه  بلوک  و  نمای  خارجی  کامپوزیت  دارای  اسانسور  انشعابات  آب  و گاز مشاع  و برق  مجزا  شهری  تکمیل  و مورد بهره برداری بوده  واحد  اداری  مورد  ارزیابی  شامل  2  اتاق  دفتری  با کفسازی  لمینت  رنگ  ونقاشی  شده  و آبدارخانه  با نصب کابینت ام دی  اف  نصب دیوار  پوش  آذران  پلاستیک  بر دیوار  و  لوستر  یقفی  سرویس  بهداشتی  با  نصب  روشویی  و فلاش  تانک  تامین  روشنایی  با  شیشه  بلوک  تایل  از  سمت  روشنایی  مجتمع  دارای  سیستم گرمایش فن  کودیل  و  آیفون  تصویری  واحد  اداری  بصورت  تخلیه  و  فاقد  شغل  ملاحضه  شد  .نظریه  کارشناسی  : با توجه  به مراتب  صدرالذکر  ارزش  پایه  ششدانگ  واحد  ارداری  فوق  تحت  پلاک  ثبتی  362/4425    قطعه  83  تفکیکی  و بدون  احتساب  بدهی  ای  احتمالی  به افراد حقیقی  وحقوقی  و  شهرداری  با فرض  تخلیه  بدون  معارض  و با عنایت  به  سایر  عوامل  موثر  در  ارزیابی  موضوع  به  نظر  کارشناسی به  مبلغ  5/600/000/000  ریال  ارزیابی  و برآورد  می  گردد  .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت9الی10