فروش یک باب واحد تجاری مشاع کرج مهرشهر

68000000000

توضیحات

9809982610601226

140001460000113269
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول ( دستور فروش ملک مشاع) –  نوبت اول

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 981118صادره از شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی  کرج محکوم علیه محمد میرزا بیگی فرزند قربانعلی و محمد رضا میرزا بیگی فرزند محمد محکوم اند  به دستور فروش ملک مشاع از پلاک ثبتی 47793 فرعی از 170 اصلی در حق محکوم له رویا یعقوبی فرزند محمدتقی با وکالت خانم الهه زارع پیشه.با  توجه به  اینکه  اجراییه به محکوم علیه ابلاغ  گردیده  و در مهلت  مقرر نسبت به  اجرای  حکم  اقدام  ننموده  است  بنا  به  درخواست  محکوم  له  و  به  منظور  استیفای  محکوم  به  و  هزینه  های اجرایی  از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/09/13از ساعت 9 صبح تا 10در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 68/000/000/000ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین  می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما عطف به پرونده کلاسه 98118 به استحضار می رساند از ملک واقع در کرج مهرشهر بلوار ارم کوچه نسترن قواره دوم جنوبی واحد تجاری واقع در زیرزمین بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

الف: مشخصات بنا:

با توجه به بازدید به عمل آمده و حسب تعرفه انجام شده بنای موضوع پرونده یک باب واحد تجاری واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 206/89  متر مربع بوده که با پلاک ثبتی 47793 فرعی از 170 اصلی قطعه 1 تفکیکی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.

نظر به معاینه محلی مغازه تجاری فوق الذکر در حال حاضر تخلیه و فاقد بهره برداری بوده و دارای کف سازی لمینت پوشش دیوارها دیوارکوب طرح چوب پوشش سقف کاذب سرویس بهداشتی و انشعابات آب برق گاز و تلفن وصل می باشد.

همچنین این مغازه تجاری در مجتمع تجاری مسکونی 3 طبقه به انضمام همکف و زیرزمین واقع گردیده که مغازه تجاری واقع در طبقه زیرزمین دارای پایان کار واحدی شماره 4/15494 مورخ 1398/03/30 از شهرداری منطقه 4 کرج می باشد.

شایان ذکر است این مغازه تجاری فاقد پارکینگ و انباری می باشد.

ب: ارزش روز:

با عنایت به توضیحات اعلام شده و در نظر گرفتن موقعیت مکانی پلاک و مغازه تجاری فضاهای مشاعی و مشترکات مساحت و وضعیت کسب و پیشه و راه های دسترسی اطلاعات اخذ شده از مشاورین املاک محلی و… و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر ارزش روز شش دانگ این مغازه تجاری به شرح ذیل ارزیابی می گردد: 68/000/000/000  ریال معادل شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان  مراتب جهت استحضار تقدیم حضور می گردد.

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج –محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت9الی10