فروش یک باب ساختمان شش دانگ پاکدشت خاتون آباد

6000000000

توضیحات

9709982920201720

140091460000465640
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه اجرا/ 9901485 بموجب اجرائیه – نیابت به کلاسه 930141 له طیبه گرگ علیه ابراهیم حسین زاده صادره ازشعبه  دوم دادگاه عمومی پاکدشت که طی آن محکوم علیه محکوم  به پرداخت  100 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 138/840/000  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 200/000/000  بابت نیم عشر دولتی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 12/400/000 ریال اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل

 

یک باب ساختمان

که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

 آدرس خاتون آباد – خ باهنر – نبش گلبرگ دهم – ساختمان 5/2 طبقه : ارزیابی 6 دادانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان 5/2 طبفه – کل ساختمان دارای 2 طبقه همکف 2 باب مغازه – راه پله – طبقه اول ( یک واحد مسکونی) و طبقه دوم یک نیم طبقه میباشد – ساختمان مورد تعرفه از دو ظع شرق و جنوب  به در معبر مشرف و فاقد نما کاری و فاقد هر گونه تجهیزات داخل می باشد در تصویر جواب به استعلام پاکدشت مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 1514  فرعی از 240 اصلی بخش 99 به مساحت2/45  متر مربع – و ثبت شماره 3015 در صفحه 358 دفتر 19 دفاتر پاکدشت – ثبت شماره 3015 در صفحه 358 دفتر 19 دفاتر پاکدشت پازوکی مالک آقای زیاد علی حسین زاده مالک 6 دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 773431 سری الف سال 80 به میزان 6 دانگ عرصه و اعیان در دفتر بازداشتی – ملک قدیمی ساز و فاقد اسکلت سازی است- که در ملک مورد نظر بوضعیت و موقعیت زمانی و مکانی و بررسی کلیه جوانب امر در صورت نداشتن رهنی،بازداشتی ،اصلاحی و و بدهی ادارات  است ئ موقوفه نبودن ملک ارزش کل 6 دانگ عرصه و اعیان  مبلغ 6/000/000/000 ریال ششصد میلیون تومان براورد شده است 

به تاریخ 1400/09/15 ساعت 8 صبح

اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت8