فروش یک باب خانه قولنامه ای شهریار شهرک ویره

8000000000

توضیحات

9909982833400959

140091460000457304
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

درپرونده کلاسه  0001189 اجراييه صادره از  شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهريار  درخصوص مطالبات  محکوم له: رقيه سرداري محکوم عليه: داود عوض كته سري ، رضا عوض كندسري ، حسين عوضي كته سري ، نرگس عوض كته سري ، داريوش يگانه جم ،خديجه عوضي كته سري موضوع لازم الاجرا:  پرداخت :

1- تعداد 72 عدد سکه بهار ازادي بابت مهريه خواهان از ماترک مرحوم قربان عوض کته سري مقوم به مبلغ 10/512/000/000 ريال    2- مبلغ 540/088 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان    3- مبلغ 315/324/912 ريال بابت هزينه دادرسي در حق دولت    4- مبلغ 525/600/000 ريال بابت نيم عشر دولتي  که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري ارزش شش دانگ  يك باب خانه قولنامه اي  هشتصد ميليون تومان  ارزيابي گرديده  سپس مقرر گرديد در تاريخ   1400/09/13 از ساعت 11 الي 12در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

  شش دانگ ملک  يك باب خانه قولنامه اي  به مساحت 126 متر مربع به آدرس :  شهريار – شهرك ويره – محمد آباد – گلستان يكم – پلاك 13 ، مطابق مندرجات تصوير مبايعه نامه ابرازي ( توسط خواهان ) مورخه 1380/10/24 مورد معامله يك باب خانه به مساحت 126 متر مربع به آدرس فوق الذكر توسط آقاي قربان عوض كته سري ( شوهر خواهان ) از آقاي ابوالفضل حداد صاحبقراني خريداري گرديد و در حال حاضر خواهان در ملك مذكور سكونت دارند . مشاهدات و ملاحظات بر اساس بازديد فني به عمل آمده و تصاوير پيوستي ، مشاهده گرديد ملك مورد توصيف يك ساختمان ويلايي قديمي ساخت با مساحت عرصه حدود 126 متر مربع و اعيان حدود 90 متر مربع واقع در طبقه همكف با نماي سنگ كاري شده ، يك خوابه ، آشپزخانه اپن با كابينت فلزي و سالن پذيرايي با سازه نيمه اسكلت فلزي و سقف طاق ضربي احداث گرديده است و سيستم گرمايش بخاري گازي و سيستم سرمايش كولر آبي مي باشد و داراي انشعابات آب و برق و گاز اختصاصي مي باشد .  ، ارزش روز ملك موصوف به همراه كليه امتيازات و انشعابات جمعا به مبلغ 8.000.000.000 ريال معادل هشتصد ميليون تومان برآورد و ارزيابي مي گردد

ملک در اختيار  محکوم له و  حسب اعلام محکوم له ملک  فاقد بدهي بانکي است  که شش دانگ به قيمت   هشتصد ميليون تومان برآورد  و به مزايده و  فروش مي رسد . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت11الی12