فروش یکسری مبل از نوع راحتی 7 نفره

220000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982081100573
شماره آگهی:
140191460000522184
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه 0100104 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف فیروزکوه مال منقول متعلق به محکوم علیه آقای جمشید اسفندیار با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل :

 

لیست اموال موضوع مزایده فروش یکسری مبل از نوع راحتی 7 نفره که دارای یک مبل 3 نفره و یک مبل 2 نفره و 2 عدد راحتی یک نفره که مبل 3و2 نفره به رنگ نسکافه ای و پارچه مازراتی با پایه های چوبی به رنگ قهوه ایی می باشد دوتا مبل یک نفره به رنگ پارچه قرمز و با پارچه مازراتی که پایه چوبی به رنگ قهوه ایی بوده و دارای لمسه دوزی قسمت پشت مبلمان که کلاف داخلی از جنس چوب روسی می باشد قیمت پایه براساس نظر کارشناس به مبلغ 220/000/000ریال معادل بیست و دو میلیون تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام میگردد . . .

مزایده ای مورخه11/03 /1401 ساعت 10 صبح الی 10:30 صبح در محل واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف فیروزکوه از طریق مزایده به فروش می رسد لذا به افرادی که بالاترین پیشنهاد را جهت خرید اموال مزبور اعلام نمایند پس اجرای تشریفات قانونی واگذار می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/03 /1401