فروش یکدستگاه خودرو وانت (پیکان) مستهلک و تصادفی

200000000

توضیحات

فروش یکدستگاه خودرو وانت (پیکان) مستهلک و تصادفی کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/27