فروش پودرمکمل مگابیسیک

1669800000

توضیحات

9909986630100434

140091460000481862
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه شرکت عصاره طب ایرانیان محکوم به پرداخت مبلغ  1.725.425.866 ریال بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه وهزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له قاسم رحیمی نژاد و پرداخت مبلغ  86.271.293 ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له  که نگهداري كالاهاي فوق واقع در انبار بزرگ نور به نشاني 60 متري شور آباد خيابان 18 جنوبي يا صنعت 16 و بازديد كارشناسي از كالاهاي فوق 1- پودر مكمل مگا بيسيك كه توليد و بسته بندي در شركت اوج بلند سيمرغ صورت گرفته است. بسته بندي بصورت جعبه هاي 300 گرم پودر ميباشد. بسته بندي 10 عدد در هر كارتن با تاريخ انقضاي 20/12/2024 و نيز بسته بندي 7 عددي در كارتن با تاريخ انقضاي 2023 ميباشد. كالاهاي فوق تاريخ انقضاي مناسب جهت فروش را دارا مي باشد.

2- از كالاي فوق به تعداد 759 هفتصد و پنجاه و نه عدد نزد انبار نور واقع در 60 متري شور آباد خيابان 18 جنوبي ميباشدكه بعنوان امين اموال در اختيار ايشان قرار دارد. قيمت پايه كارشناسي از قرار هر جعبه 2200000 دو ميليون و دويست هزار ريال و ارزش كل كالاي فوق مبلغ 1669800000 ريال يك ميلياردو شصت و شصت و نه ميليون و هشتصد هزار ريال برآورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1400/09/21 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد  ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از خودرو مورد مزایده داده شود .

رضا حسینی -دادورزدفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10الی11