فروش يك دستگاه خودروي سواري مگان

2400000000

توضیحات

9709982163600657

140068460000410419
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول-يكدستگاه خودروي سواري مگان

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 983927/2 ج  محكوم عليه علي اكبر اعرابي كوپائي محكوم به پرداخت مبلغ 475/000/000ريال بابت اصل خواسته وهمچنين مبلغ1/277/862/682ريال بابت خسارت تاخيرتاديه در حق محكوم له سميع نوري مياندوآب  و پرداخت مبلغ14/755/000ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ22/800/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ 4/000/000ريال بابت هزينه كارشناسي درحق محكوم له آقاي سميع نوري مياندوآب وهمچنين پرداخت مبلغ 89/720/884ريال بابت نيم عشر اجرائي در حق دولت؛ كه در راستاي استيفا مطالبات محكوم له يكدستگاه خودروي سواري مگان متعلق به محكوم عليه  توقيف؛ خودرو موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني وبا رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

    مشخصات يكدستگاه خودروي سواري مگان توقيف شده موضوع پرونده به شماره بايگاني 983927 به شرح ذيل مي باشد. به شماره شاسي 01020393 شماره موتور 126822 مشكي رنگ به شماره انتظامي ايران 77 278 و 17 مدل 1390 خودروي مذكور از قسمت هاي بدنه شامل گلگير عقب راست و دربهاي جلو و عقب چپ و درب عقب راست و ركاب چپ، كلاف سمت چپ و درب موتور داراي آثار بازسازي و رنگ آميزي با بتونه مي باشد ضمناً درب چپ در دو قسمت آثار تصادف دارد، چراغ چك خودرو رشن است- چراغ ايربك روشن است تا زمان بازديد بيمه نامه شخص ثالث رويت نشد. ماشين به مبلغ 2.400.000.000 ريال معادل دويست و چهل ميليون تومان ارزيابي شده است.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/06ساعت  9/30  الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت9:30الی10